Asset Management

Hantera höjda krav och ökad konkurrens med erfaren partner

Tack vare erfarna revisorer och konsulter som förstår kapitalförvaltares möjligheter och risker i grunden, kan du få hjälp att hantera utmaningar med höjda krav och ökad konkurrens samtidigt som du stärker intressenternas förtroende för verksamheten. Just nu arbetar vi med intressanta lösningar inom governance, risk och compliance, finansiell rapportering och strategier för affärsutveckling.
Läs mer här...
 

Highlights

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

FATCA (Foreign Account Tax Planning Act) är ett amerikanskt regelverk med världsomspännande effekter som antogs av den amerikanska kongressen våren 2010. Reglerna innebär långtgående krav på finansiella företag (FFI) avseende kundkännedom och rapportering av amerikanska kunders inkomster och tillgodohavanden till det amerikanska skatteverket IRS. Sverige är ett av fyra EU-länder som fortfarande inte har ett informationsutbytesavtal med USA. Ett avtal skulle innebära många lättnader för svenska finansiella företag.

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

EU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

FS Viewpoint: The art of letting go: Middle- and back-office right-sourcing options for insurance investment management

Rapporten tittar närmare på hur óutsourcing kan vara en väg för försäkringsbolagen att fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt öka flexibiliteten.

Vilka derivat omfattas av EMIR – tveksamt om någon vet

ESMA har under februari skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen för att göra kommissionen uppmärksam på den otydlighet som finns angående vilka derivat som omfattas av EMIR (förordning EU 648/2014 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister).

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Asset Management.

Asset Management 2020: A brave new world

Rapporten tittar närmare på vilka konsekvenser den senaste tidens ekonomiska instabilitet och fortlöpande regelverksförändringar får på framtidens fond- och kapitalförvaltningsbransch.

Finansinspektionen uttalar sig om fondtillsynen 2014

Ett nytt verksamhetsår innebär för de flesta aktörer nya utmaningar, så även för Finansinspektionen (FI). På ett möte för Fondbolagens förenings juridikgrupp berättade FI att fondtillsynen för 2014 kommer att fokusera på tre områden - intressekonflikter, värdering av fonder och informationsgivningen till kund.

Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF-förvaltare

De regler som kommer att gälla för den nyligen harmoniserade kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att antas. Den 17 december 2013 antog Europeiska Kommissionen en förordning rörande tolkningen av begreppen öppen och sluten alternativ investeringsfond.

Ytterligare riktlinjer om ersättningar

Den 11 juni 2013 publicerade European Securities and Markets Authority, ESMA, sin slutliga rapport om riktlinjer för ersättningspolicys och ersättningspraxis (ESMA/2013/60). Syftet med riktlinjerna är att säkerställa enhetlig och förbättrad implementering av reglerna om intressekonflikter och uppförande i MiFID.