Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Vad är Single Resolution Mechanism?

Single Resolution Mechanism, SRM, är en grundläggande pelare i EU:s bankunion som definierar hur EU-direktivet om inrättande av ett ramverk för återhämtning och rekonstruktion av institut (BRRD) kommer att implementeras inom eurozonen.

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

FATCA (Foreign Account Tax Planning Act) är ett amerikanskt regelverk med världsomspännande effekter som antogs av den amerikanska kongressen våren 2010. Reglerna innebär långtgående krav på finansiella företag (FFI) avseende kundkännedom och rapportering av amerikanska kunders inkomster och tillgodohavanden till det amerikanska skatteverket IRS. Sverige är ett av fyra EU-länder som fortfarande inte har ett informationsutbytesavtal med USA. Ett avtal skulle innebära många lättnader för svenska finansiella företag.

Sharing deal insight: European Financial Services M&A - Data Card

Bolagsaffärerna inom den finansiella sektorn börjar återhämta sig över hela regionen och den positiva trenden verkar dessutom hålla i sig under 2014, visar rapporten.

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

EU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

Global Economic Crime Survey 2014: Threats to the Financial Services sector

Rapporten tittar närmare på hoten som finns mot den finansiella sektorn, utifrån den sjunde upplagan av PwC:s Global Economic Crime Survey 2014 som fick över 5 000 svar, varav omkring en tredjedel från den finansiella tjänstesektorn.

Vilka derivat omfattas av EMIR – tveksamt om någon vet

ESMA har under februari skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen för att göra kommissionen uppmärksam på den otydlighet som finns angående vilka derivat som omfattas av EMIR (förordning EU 648/2014 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister).

The EU Bank Recovery & Resolution Directive: Triumph or tragedy?

Rapporten förklarar varför Bank Recovery & Resolution Directive, BRRD, är en så viktig milstolpe för Europa i samband med att mer omfattande lagstiftningsreformer börjar införas i branschen.

Living in interesting times - Navigating the new era for central banking

Rapporten tittar närmare på de nya utmaningarna som centralbankerna ställs inför i en tid då etablerade ekonomiska och politiska fundament inte längre gäller.

Passing the stress test – PwC Survey on regulatory stress testing in banks

PwC har undersökt 24 ledande finansiella institutioner från tolv olika länder med målet att granska deras beredskap inför stresstester och denna rapport delar insikterna från undersökningen.

Banking structural reform vs Volcker Rule – två sidor av samma mynt?

Vad har EU:s Banking structural reform och USA:s Volcker Rule gemensamt? Svaret är ganska mycket. Båda syftar till att förhindra att banker ägnar sig åt riskfylld spekulation med egna medel som kan äventyra bankens finansiella ställning, och därmed orsaka att staten måste ingripa och rädda banken.