Styrning och användning av de nationella invånartjänsterna 1177

Lärdomar från åtta regioner och landsting

Besök PwC:s seminarium om invånartjänsterna i Almedalen!

Hur bör regionen bäst styra utvecklingen? Hur påverkar formuleringar i förfrågningsunderlagen utbudet av invånartjänster? Vilka möjligheter/risker finns i att använda en ersättningsmodell som morot? Vilka är för- och nackdelarna som finns med ett mer patientstyrt förhållningssätt?

PwC har frågat 381 verksamhetschefer i primärvården hur regionernas nuvarande mål och krav implementeras. Resultaten har tillsammans med uppgifter från ett 90-tal intervjuer sammanställts i en jämförande rapport, som visar på stora likheter mellan mål som formulerats och flera gemensamma utmaningar. Under seminariet presenteras lärdomar från genomförd undersökning interaktivt. Rapportens resultat varvas med erfarenheter och kommentarer från inbjuden panel, med fokus på likheter och olikheter mellan deltagande regioner och landsting. Resultat och panelsamtal kommer inledningsvis att fokusera på nationella och regionala ambitionsnivåer. Vidare diskuteras hur målkedjorna fungerar idag, vilka typer av stöd som erbjuds verksamheter och hur måluppföljning genomförs hos de olika regionerna och landstingen. Utifrån enkätresultat kommer verksamhetschefernas önskade bild vara närvarande under seminariet.

Charlotta Franklin
Charlotta Franklin

Moderator

Karin Magnusson
Karin Magnusson

Moderator

Var?
Hästgatan 9, Visby

När?
Onsdag 5 juli – 14:00-15:00

Mer info


Bakgrund till rapporten

Enligt Vision e-hälsa ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Men hur har Sveriges regioner och landsting arbetat med tjänsterna mot primärvård och invånare för att nå det nationella målet?

PwC har frågat 381 verksamhetschefer i primärvården hur landstingens och regionernas nuvarande mål och krav implementeras. Resultaten har tillsammans med uppgifter från ett 90-tal intervjuer sammanställts i en jämförande rapport, som visar på stora likheter mellan mål som formulerats och flera gemensamma utmaningar.
 

Lyssna på detta samtal kring granskningen som de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland gjort gällande regionens investering i de nationella invånartjänsterna.


Resultat av studien

loading-player

Playback of this video is not currently available

50 procent

av verksamhetscheferna uppgav att det finns tydliga mål för invånartjänsterna.
 

29,8  procent

av verksamhetscheferna uppgav att de inte får tillräckligt stöd från landstingets/ regionens ledning vad gäller förväntningar av en ökad användning av invånartjänsterna.
 

10,9 procent

av verksamhetscheferna uppgav att de nuvarande invånartjänsterna används i tillräcklig utsträckning inom deras verksamhet.

Vi på PwC Offentlig Sektor arbetar dagligen med landstingskommunala och regionala utmaningar. Utöver den lagstadgade revisionen genomför vi till exempel genomlysningar, utredningar och analyser kopplat till vård- och omsorgsområdet. Vi arbetar med digitaliseringsfrågor, e-förvaltning, ledning, målstyrning och nyckeltalsanalyser i hela den offentliga sektorn.

För mer information om granskningsinsatsen eller för övrig information kontakta oss med uppgifterna nedan.

Kontakta oss

Fredrik Markstedt
Rådgivare Kommunal sektor
Tel 0702-13 70 81
Email

Anders Hägg
Ansvarig revision Kommunal sektor
Tel 0709-29 21 60
Email

Jon Arwidson
Partner / Business oriented IT
Tel 0709-29 31 02
Email

Följ oss