Svenska avfallsmarknaden

Sveriges kommuner står inför en relativt stor strukturomvandling på avfallsmarknaden. Konkurrensen är till delar satt ur spel hävdar Konkurrensverket i sin rapport från november 2008 om upphandling av avfallstjänster och det kan få konsekvenser för de kommuner i Sverige som står med dyra investeringar i behandlingsanläggningar. Det nya marknadsläget kräver nya affärsmodeller och det finns lösningar på problemen som vi presenterar i denna rapport.

I juli 2009 kom en ny skrivelse från Finansdepartementets om upphandling från statliga och kommunala företag. Där föreslår man att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor eller tjänster från en juridisk person som myndigheten helt eller delvis äger eller är medlem i. Skrivelsen genererar ett välkommet andrum för kommunerna och de kommunala bolagen. Samtidig innebär det att mattan delvis dras undan för privata aktörer som önskat investera i befintliga avfallsförbränningsanläggningar till reapris.

Den svenska avfallsmarknaden delas in i insamlingsledet och behandlingsledet och det är de kommunala bolagen som dominerar behandlingsledet på avfallsmarknaden. Värdet på avfallsmarknaden uppgick totalt till cirka 19 miljarder kronor år 2008 fördelat på behandlingsledet 11 miljarder och insamlingsledet 7 miljarder kronor. Det finns några viktiga faktorer som påverkar strukturomvandlingen i framtiden:

  • hur utnyttjandegraden av den totala och regionala behandlingskapaciteten utvecklas
  • om den stigande trenden med ökad mängd avfall per person håller i sig
  • den framtida utvecklingen på energipriserna och
  • konkurrenssituationen om värmeunderlaget i fjärrvärmenäten

EU-direktivet om fri rörlighet för varor och tjänster inom EU kommer att ge den privata sektorn större möjligheter i framtiden. Det kan innebära att det blir mindre garanterade intäktskällor för den kommunala sektorn och de kommunala bolagen får finna nya lösningar att förse behandlingsanläggningarna med avfall.

Kommunerna står inför svåra beslut om hur de ska sköta framtida avfallshantering. En möjlighet är att avbolagisera verksamheten och återgå till kommunal förvaltning i egen regi. Men det kan komma att totalt kosta 4 miljarder kronor, enligt PricewaterhouseCoopers preliminära analys. Kommunerna måste ändå lösa frågan om hur man får avfall till sina behandlingsanläggningar. Om man förlorar i en upphandlingssituation finns risk att man måste lägga ner behandlingsverksamheten alternativt sälja till en privat aktör.