Entreprenadbarometern 2013

Minskat förtroende för upphandlingar och ökade risker

Februari 2013

Fyra av tio svenska bygg- och anläggningsföretag anser att systemet för offentliga upphandlingar fungerar dåligt och att prisfaktorn fått för stor betydelse, vilket leder till bristande kvalitet och sämre konkurrens. Risk för korruption och andra oegentligheter är fortsatt hög men få vidtar åtgärder för att minska riskerna. Så många som 90 procent känner inte till eller har begränsad kännedom om den svenska mutlagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2012. Över 40 procent av bolagen har idag lågt förtroende för utländska entreprenörers skatt- och avgiftshantering vilket kan jämföras med dryga 20 procent 2011. Det visar årets Entreprenadbarometer, där 100 ekonomichefer i byggsektorn intervjuats om branschens utmaningar.

Entreprenadbarometern 2013 baseras på 100 telefonintervjuer med ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20 anställda. Undersökningen genomfördes under november-december 2012 och är en uppföljning på Entreprenadbarometern 2011. Syftet med sammanställningen är att kartlägga branschens inställning till offentliga upphandlingar, oegentligheter och korruption, kompetensförsörjning, hållbarhet och bostadsbyggande.