Real Estate

Fastighetsmarknaden - framgångsrika transaktioner med pålitlig partner

Många bedömare ser ljuspunkter i ekonomin. Ta till vara på investeringsmöjligheterna med en tydlig strategi, noggrann analys och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör transaktioner (M&A), fastighetsekonomi, skatt, redovisning och verksamhetsstyrning.
Läs mer här...
 

Highlights

Emerging Trends in Real Estate: United States and Canada 2015

Rapporten tar upp trender inom fastighetsmarknaden i USA och Kanada 2015.

Emerging Trends in Real Estate: Asia Pacific 2015

Rapoprten tar upp trender på fastighetsmarknaden i Asien 2015.

Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

Regeringen lämnade den 11 december en skrivelse till riksdagen där man aviserade ett kommande förslag om ändringar i reglerna om vad som avses med uttag i näringsverksamhet. Förslaget syftar till att förhindra att tillgångar kan lämna handelsbolagssektorn utan att det blir en uttagsbeskattning.

Fastighetstempen 2014:Q1

Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant, visar PwC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag.

Real Estate 2020: Building the future

Rapporten innehåller en rad prognoser som kan ge riktlinjer för fastighetsinvesterare som förbereder sina verksamhetsmodeller, processer och medarbetare för kommande förändringar.

Reducera skattekostnaden genom klassificering av investeringar

En genomgång av hanteringen av investeringar kan reducera skattekostnaden vid förvärv eller byggprojekt. Frågan är aktuell för alla fastighetsägare oavsett skattesituation.

Skatterättsnämnden underkände underprisöverlåtelser

Ett stort antal överlåtelser av fastigheter i ett sammanhang och till underpris har ansetts som byten. Beskattningen har skett utifrån fastigheternas marknadsvärden.

Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2014

Rapporten visar att direkta investeringar i fastigheter är nästan tillbaka på nivåer före finanskrisen och stimulansen består i allt högre grad av kapital från Asien.

Ett avstyckat mark- och vattenområde kunde överlåtas utan uttagsbeskattning

Skatterättsnämnden har nyligen lämnat ett förhandsbesked där en avstyckad del av en fastighet ansågs utgöra en verksamhetsgren. Den avstyckade delen kunde därför överlåtas till underpris, det vill säga till ett pris understigande marknadsvärdet, utan att någon skattepliktig vinst realiserades trots att det saknades koncernbidragsrätt från säljaren till köparen.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2014

Konkurrensen på Europas stora fastighetsmarknader gör att investerarna vänder blickarna mot återhämtningsmarknader som Irland och Spanien i jakten på avkastning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2014.