Insurance

Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och kompetent partner

Aldrig har de makroekonomiska förutsättningarna för branschen varit så svårbedömda som nu. Dessutom tillkommer utmaningar som skärpta kapitalkrav, väsentliga regelverksförändringar, prispress och hårdare konkurrens om marknadsandelar och kompetent personal. Tillsammans vänder vi utmaningarna till konkurrensfördelar och skapar morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

FATCA (Foreign Account Tax Planning Act) är ett amerikanskt regelverk med världsomspännande effekter som antogs av den amerikanska kongressen våren 2010. Reglerna innebär långtgående krav på finansiella företag (FFI) avseende kundkännedom och rapportering av amerikanska kunders inkomster och tillgodohavanden till det amerikanska skatteverket IRS. Sverige är ett av fyra EU-länder som fortfarande inte har ett informationsutbytesavtal med USA. Ett avtal skulle innebära många lättnader för svenska finansiella företag.

Sharing deal insight: European Financial Services M&A - Data Card

Bolagsaffärerna inom den finansiella sektorn börjar återhämta sig över hela regionen och den positiva trenden verkar dessutom hålla i sig under 2014, visar rapporten.

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

EU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

Global Economic Crime Survey 2014: Threats to the Financial Services sector

Rapporten tittar närmare på hoten som finns mot den finansiella sektorn, utifrån den sjunde upplagan av PwC:s Global Economic Crime Survey 2014 som fick över 5 000 svar, varav omkring en tredjedel från den finansiella tjänstesektorn.

17th Annual Global CEO Survey Key findings in the Insurance industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Insurance.

Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF-förvaltare

De regler som kommer att gälla för den nyligen harmoniserade kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att antas. Den 17 december 2013 antog Europeiska Kommissionen en förordning rörande tolkningen av begreppen öppen och sluten alternativ investeringsfond.

Solvens II – vad händer nu?

Tillkännagivandet av att EU-parlamentet, EU-kommissionen och rådet (medlemsstaterna) kommit överens om de slutliga detaljerna i Solvens II har skjutit den tidigare osäkerheten om framtiden för Solvens II åt sidan. Nu finns ett tydligt mål att få det nya regelverket på plats den 1 januari 2016.

Penningtvätt - hur fungerar det riskbaserade förhållningssättet i praktiken?

PwC genomförde den 7 oktober ett seminarium avseende hur det riskbaserade förhållningssättet fungerar i praktiken. Seminariet hölls med anledning av Finansinspektionens senaste rapporter inom området: ”Penningtvätt och finansiering av terrorism – en bättre riskhantering” daterad den 18 april 2013 och "penningtvätt – en nationell riskbedömning" daterad den 30 augusti 2013.