Not for profit

Stöd och trygghet för ideella organisationer

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Medlemmar, givare och samhället i stort ställer högre krav vad gäller resultat och möjlighet till insyn. Vi erbjuder stöd till ledare, anställda och förtroendevalda i din organisation, vilket bidrar till att skapa både trygghet och säkerhet.
Läs mer här...
 

Highlights

Elva finalister är utsedda i utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn

Elva finalister har valts ut i Årets redovisning i den ideella sektorn.

Bostadsrättsföreningens tillfälliga innehav av en fordran var inget hinder mot äktheten

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur den fordran som uppkommit vid föreningens försäljning av en fastighet påverkar föreningens skattemässiga karaktär.

Branschorganisationen FRII ger ut rapporten Finansiering av ideell verksamhet i samarbete med PwC

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har i samarbete med PwC gett ut en branschrapport som tar tempen på insamlingsklimatet i Sverige, både utifrån ett insamlings- och ett givarperspektiv.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning

Frågan gällde om en utdelning på andelar i en värdepappersfond (räntefond) är hänförlig till föreningens fastighet eller om den ska anses ingå i en kapitalförvaltning som är skild från fastighetsförvaltningen.

Även volontärer kan bli föremål för förmånsbeskattning

Frivilliga arbetsinsatser är mycket vanligt förekommande i ideella föreningar och är också en nödvändighet för ett rikt föreningsliv. Trots att en volontär inte är anställd kan i vissa situationer en volontär jämställas med en uppdragstagare. Det leder till att de på samma sätt som anställda kan bli föremål för förmånsbeskattning. En intressant dom från kammarrätten avseende Lundakarnevalen illustrerar den svåra balansgången.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Regelverket K3 är i första hand skrivet för aktiebolag men har ett tilläggskapitel för stiftelser och ett för ideella föreningar och registrerade trossamfund - samtidigt gäller tillämpliga delar av det generella regelverket även för de ideella organisationerna.

Uppskjuten kapitalvinstskatt på bostadsförsäljning – en olönsam affär?

Den som har fått uppskov med beskattning av vinst vid försäljning av sin bostad ska betala skatt på uppskovsbeloppet varje år. Med dagens räntenivåer på bostadslån kan det finnas anledning att överväga att i stället betala hela vinstskatten eller att återföra redan medgivet uppskov.

Inspirerande att hjälpa till på Mattecentrum tycker PwC:s volontärer

Mattecentrum är PwC:s nya svenska sponsringsprojekt inom ramen för PwC:s humansponsring.

Förslag om ändrad beskattning av oäkta bostadsrätter

Bostadsbeskattningskommittén föreslår att beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar ska ändras och att den kommunala fastighetsavgiften avskaffas.

När blir en idrottsförening skattebefriad för hyresinkomster?

Det är lätt att tro att hyresinkomsterna alltid är skattefria men regelverket är inte så enkelt. Skatteverkets senaste ställningstagande rörande ideell sektor kommer därför särskilt lägligt nu när reglerna om skattefria fastighetsinkomster från specialbyggnader har upphört.