Ta del av Socialfondens finansiella stöd

Europeiska Socialfonden (ESF) har finansierat projekt i Sverige sedan 1995, över 90 000 projekt och mer än 1 miljon deltagare. Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt.

Under perioden 2007–2013 har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESF-rådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka 4000 projekt med minst 315 000 deltagare.

PwC har utvecklat ett verktyg för att kartlägga kompetensbehov och se förbättringspotentialer inom kommunala verksamheter. Analysen ska sedan leda fram till en handlingsplan för verksamhets- och kompetensutveckling.

Både organisationer och individer måste ställa om
Global konkurrens och nya tekniska möjligheter förändrar kraven på kunskap och kompetens – flera byter allt oftare jobb, lär nytt och lär mer. Ingen kan längre gå igenom arbetslivet och klara sig med den utbildning man en gång skaffade. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig kompetens, både för individen och för arbetsplatsen.

Så här har tidigare kunder resonerat
Kunder till oss i tidigare genomförda projekt har bland annat angivit följande skäl för att kartlägga verksamhet och kompetens i syfte att utveckla verksamheten:

 • Konjunkturen
 • Nya marknader/kundgrupper – nya krav
 • Ökade myndighetskrav
 • Resursåtstramning
 • Effektiviseringsbehov
 • Kompetensglapp – behov av ny kompetens
 • Risk för uppsägning av personal
 • Ökad konkurrens från andra aktörer

Nyttan för verksamheten
Vilken är nyttan av att genomföra verksamhets- och kompetenskartläggning enligt PwC:s modell? Jo, till exempel att kunna

 • kartlägga nuläget för att bättre förstå problem och förbättringsområden
 • tydliggöra områden där det finns skäl för ytterligare fördjupning inför verksamhets- och kompetensutveckling
 • arbeta kostnadseffektivt
 • skapa handlingsplan för verksamhets- och kompetensutvecklingen
 • planera utbildning för personalen
 • erhålla finansiering via EU och offentliga medel om godkänt ESF-projekt
 • rapportera förprojektering till ESF-rådet
 • få möjlighet att i nästa steg söka stöd via ESF för personalutbildning

Vänta inte
Har ni pågående eller planerade projekt? Tveka inte att kontakta oss för att få en närmare beskrivning av vår arbetsmetodik och en kostnadsuppskattning. Det kommer att löna sig.

Kontaktperson: Inger Hansén, inger.hansen@se.pwc.com