Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i koncernen PwC. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Transaktionscenter AB (nedan gemensamt benämnda PwC) är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är ansvarig för den behandling som sker på den svenska delen av webbplatsen www.pwc.com .

När sker behandling av personuppgifter?
PwC behandlar dina personuppgifter när du

  • Anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier
  • Beställer publikationer
  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking”
  • Söker kontakt med oss i övrigt
Registrerade uppgifter
När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.
I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. PwC:s strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du anmäler dig till våra kurser och seminarier, beställer publikationer eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av PwC:s tjänsteutbud.
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för "benchmarking" eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför PwC, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av PwC:s tjänsteutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till andra PwC-byråer inom det globala nätverk som PwC verkar och således även utanför EU/EES.
Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in.
Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom PwC kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail "personuppgiftsombudet@se.pwc.com " eller under adressen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Personuppgiftsombudet, 113 97 Stockholm.

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av PwC. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.

Besökaridentifiering - cookies och loggar
På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie.
Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

PwC upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Länkar
På PwC:s webbplats förekommer länkar till andra webbplatser, både inom PricewaterhouseCoopers nätverk och utanför. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. PwC har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Stockholm den 30 juni 2008