Värdeskapande samarbete med eftertraktad partner

Private Equitys omvärld blir allt mer komplex. Ökad reglering, krav på transparens, osäker makroutveckling, nyckfulla marknader och ökad konkurrens betyder att värdeskapandet blir allt svårare. PwC har en väletablerad Private Equity-rådgivning och transaktionsexpertis speciellt anpassat för att driva värdetillväxt såväl som att identifiera och hantera risker i varje fas av ditt ägande.

Läs mer här

Insikter

Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade bolag

2016-03-22

Studien omfattar de reglerade marknadsplatserna NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM-börsen, samt den alternativa marknaden First North.

Global economic crime survey 2016

2016-03-15

Nästan tre av tio av de svenska respondenterna har utsatts för ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, visar "Global economic crime survey 2016".

Förslag till förändringar inom tjänstepensionsområdet

2015-09-24

Den 30 juni lämnade Tjänstepensionsbeskattningsutredningen sitt betänkande med en rad förslag till ändringar i tryggandelagen och skattereglerna. Vid ett seminarium i PwC:s regi den 3 september analyserades hur förslagen kan komma att påverka arbetsgivare och tjänstepensionsmarknaden i Sverige framöver.

Sälja företag? Därför ska du vara ute i god tid!

2015-09-23

Att sälja företaget är en av de största affärer du kommer att göra. Var ute i god tid för att maximera dina möjligheter att göra din bästa affär någonsin.

State of compliance survey 2015

2015-09-10

78 procent av företagsledare för storföretag världen över uppger ökade regleringar som det största hindret för företagens tillväxt.

Riskpremiestudien 2015

2015-04-16

PwC:s riskpremiestudie 2015 visar en rekordhög marknadsriskpremie.

Riskpremiestudien 2016

2015-04-16

PwC:s riskpremiestudie 2015 visar en marknadsriskpremie på en av de högsta nivåerna sedan undersökningen först genomfördes 1998.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

2015-01-27

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Riskpremiestudien 2014

2014-04-15

PwC:s riskpremiestudie 2014 visar en fortsatt hög marknadsriskpremie.

Global economic crime survey 2014

2014-02-17

Nästan en tredjedel av de svenska respondenterna i undersökningen har blivit drabbade av ekonomiska oegentligheter någon gång under de senaste 24 månaderna.