Private Equity

Värdeskapande samarbete med eftertraktad partner

Private Equitys omvärld blir allt mer komplex. Ökad reglering, krav på transparens, osäker makroutveckling, nyckfulla marknader och ökad konkurrens betyder att värdeskapandet blir allt svårare. PwC har en väletablerad Private Equity-rådgivning och transaktionsexpertis speciellt anpassat för att driva värdetillväxt såväl som att identifiera och hantera risker i varje fas av ditt ägande.
Läs mer här...
 

Highlights

Riskpremiestudien 2015

PwC:s riskpremiestudie 2015 visar en rekordhög marknadsriskpremie.

Succéfabriken Sverige söker kapital

Sverige har genererat många uppmärksammade nya teknologi- och internetföretag de senaste åren och blir ofta topprankat som grogrund för start-ups medstora ambitioner. Svenska venture capital-fonder har samtidigt svårt att intressera lokala investerare.

Dubbla storleken mål för EQT

Norra Europas största private equity-bolag vill bli ännu större framöver, bland annat genom geografisk expansion och kanske mindre, teknologiinriktade fonder. Men för stunden är det en möjlig värderingsbubbla som bekymrar nya vd:n Thomas von Koch.

Riskpremiestudien 2014

PwC:s riskpremiestudie 2014 visar en fortsatt hög marknadsriskpremie.

CEO Survey 2015

Vd:ar världen över är svagt optimistiska om den ekonomiska tillväxten de kommande tolv månaderna, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF-förvaltare

De regler som kommer att gälla för den nyligen harmoniserade kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att antas. Den 17 december 2013 antog Europeiska Kommissionen en förordning rörande tolkningen av begreppen öppen och sluten alternativ investeringsfond.

Islossning för svenska fonder

Den gängse bilden av private equity är att fonderna är etablerade på kanalöarna och så är ofta fallet vad gäller större fonder med spridd internationell investerarkrets. Fler väljer dock nu att etablera fonder i Sverige, vilket blir enklare.

Senaste nytt om EU:s förslag till finansiell transaktionsskatt

Delar av det förslag om finansiell transaktionsskatt (FTT) som elva EU-länder överväger att införa har stött på patrull i form av ett yttrande från juridiska rådgivare till EU. Med stöd av folkrätt och EU-rätt ifrågasätts lagligheten i förslaget. Frågan om hela FTT-förslaget är förenligt med EU-rätten är också föremål för prövning hos EU-domstolen. Detta efter att Storbritannien har överklagat att de elva länderna har fått tillstånd att föreslå skatten (genom ett så kallat fördjupat samarbete inom EU).