Private Equity

Värdeskapande samarbete med eftertraktad partner

Private Equitys omvärld blir allt mer komplex. Ökad reglering, krav på transparens, osäker makroutveckling, nyckfulla marknader och ökad konkurrens betyder att värdeskapandet blir allt svårare. PwC har en väletablerad Private Equity-rådgivning och transaktionsexpertis speciellt anpassat för att driva värdetillväxt såväl som att identifiera och hantera risker i varje fas av ditt ägande.
Läs mer här...
 

Highlights

Riskpremiestudien 2014

PwC:s riskpremiestudie 2014 visar en fortsatt hög marknadsriskpremie.

Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF-förvaltare

De regler som kommer att gälla för den nyligen harmoniserade kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att antas. Den 17 december 2013 antog Europeiska Kommissionen en förordning rörande tolkningen av begreppen öppen och sluten alternativ investeringsfond.

Senaste nytt om EU:s förslag till finansiell transaktionsskatt

Delar av det förslag om finansiell transaktionsskatt (FTT) som elva EU-länder överväger att införa har stött på patrull i form av ett yttrande från juridiska rådgivare till EU. Med stöd av folkrätt och EU-rätt ifrågasätts lagligheten i förslaget. Frågan om hela FTT-förslaget är förenligt med EU-rätten är också föremål för prövning hos EU-domstolen. Detta efter att Storbritannien har överklagat att de elva länderna har fått tillstånd att föreslå skatten (genom ett så kallat fördjupat samarbete inom EU).

Målet är att jag ska bli överflödig

Den legendariske finansmannen Patrik Brummer fick sitt första jobb i branschen på Öhmans i slutet av 1960-talet. Han har starka åsikter om överetablering, lågpresterare och varför det inte går att byta pensionsförvaltare.

Nytt fondinstrument öppnar upp infrastrukturfonder för EU och icke-professionella investerare

Europaparlamentet och Europarådet har den 26 juni 2013 förslagit en ny förordning som ger förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) möjlighet att starta en ny typ av fond, en ”europeisk långsiktig investeringsfond” (European Long Term Investment Fund, ELTIF). Syftet är att skapa bättre tillgång till finansieringskapital till långsiktiga projekt avseende bl.a. infrastruktur, fastigheter, miljö och forskning.

Sotdöd hotar private equity om Skatteverket får rätt

Svenska riskkapitalföreningens nya ordförande Gabriel Urwitz vill se stabilare skatteregler för branschen och pekar på den klena tillväxten i Europa som en av de stora utmaningarna.

Nya EU-förordningar antagna för reglering av riskkapitalfonder

EU-parlamentet och Rådet har tillsammans under mars 2013 antagit två nya förordningar som ska reglera riskkapitalfonder med mera, the European Venture Capital Funds Regulation och the European Social Entreprenuership Funds Regulation (nedan Riskkapitalförordningarna)