Publikationer

Verkstadsbarometern 2015

2015-10-21

40 procent av svenska industriföretag är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern från PwC.

From thriving to surviving: Cancer’s next challenge

2015-10-20

Personligt bemötande, koordinering och digitalisering är viktigt inom cancervården i Australien, Storbritannien och USA, framkommer i rapporten från PwC.

Reshaping the tax function of the future

2015-10-15

Rapporten från PwC utforskar framtidens skattefunktion och hur den kan utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Företagarens vardag i Falun-Borlänge 2015

2015-10-06

Småföretag i Falun och Borlänge har medvind. Närmare vartannat företag är i rekryteringstagen.

Företagarens vardag i Sundsvall 2015

2015-10-06

Småföretagen i Sundsvall har medvind. Närmare hälften planerar rekryteringar det närmaste året.

Företagarens vardag i Siljansbygden 2015

2015-10-06

Småföretagen i Siljansbygden har medvind. Närmare hälften uppger att de planerar rekryteringar det kommande året.

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

2015-10-06

Kristianstads småföretag har vind i seglen. Över hälften av de svaranade uppger att de planerar rekryteringar det närmaste året.

Företagarens vardag i Luleå 2015

2015-10-06

Luleås småföretag har fortsatt medvind. Närmare hälften uppger att de planerar att rekrytera det kommande året.

Företagarens vardag i Umeå 2015

2015-10-06

Umeås småföretag i medvind. Över hälften ska rekrytera det närmaste året. Umeå en av de mest rekryteringsbenägna städerna i landet.

Företagarens vardag i Örebro 2015

2015-10-06

Örebros småföretag i medvind. Närmare hälften uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Revision och granskning av Sidamedel

2015-09-23

En guide till mottagande organisationer – tankar för en värdeskapande revision.

Finansens folkdräkt

2015-05-12

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

2015-01-27

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

2014-12-01

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

2014-11-19

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

2014-09-09

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

2014-02-27

Regelverket K3 är i första hand skrivet för aktiebolag men har ett tilläggskapitel för stiftelser och ett för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

2013-04-21

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

2012-09-30

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

2011-09-01

Skriften Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen utgör en praktisk handbok för lekmannarevisorer och andra förtroendevalda revisorer i kommunala företag.

Doing business in Sweden

2015-06-01

Read more: Hot topics to remember when entering the Swedish market.

Koncernredovisning 2014 – Exempel enligt IFRS

2014-12-11

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll

2008-12-16

PwC har såväl internationellt som i Sverige en gedigen erfarenhet av hur bolag bör utveckla sin styrning, riskhantering och interna kontroll på ett väl avvägt sätt.

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet

2008-04-07

Syftet med denna broschyr är att hjälpa dem som träffar affärsuppgörelser och dem som upprättar finansiella rapporter att beskriva och informera om vilka följder ett rörelseförvärv får på innevarande års finansiella rapporter och hur det kan påverka kommande års resultat.