Publikationer

Enterprise risk management in the public sector

2015-10-05

Allt fler organisationer integrerar riskhantering i sina verksamheter, men många saknar formella riskhanteringsprogram, visar rapporten från PwC.

Asset Management 2020 and beyond

2015-10-05

År 2020 spås traditionella kapitalförvaltare öka i storlek till följd av att banker och försäkringsbolag minskar sin kapitalförvaltningsverksamhet, enligt PwC:s rapport.

Towards a new era in government accounting and reporting

2015-10-02

I rapporten från PwC analyseras viktiga aspekter rörande offentlig redovisning och rapportering kring fyra teman.

MoneyTree™ India Report Q2 2015

2015-10-01

Det gjordes investeringar för mer än 1,7 miljarder dollar i den indiska teknologisektorn under andra kvartalet 2015, visar rapporten från PwC.

Communications Review, July 2015: As telcos go digital, cybersecurity risks intensify

2015-10-01

Telekombolagen kommer sannolikt att möta helt nya typer av cyberrisker framöver när de går mot en mer digital framtid, visar rapporten från PwC.

Telemonitoring solutions for a homecare provider in obstructive sleep spnea (OSA)

2015-09-30

Användning av telemonitorering inom sjukvården i Tyskland påvisar tydligt positiva effekter på patienternas välbefinnande, visar rapporten från PwC.

Insurance 2020 & beyond: Reaping the dividends of cyber resilience

2015-09-28

Skadeförsäkringsbolagen rankar cyberrisk som den största risken bland företagen, visar rapporten från PwC.

Effects of telemonitoring on treatment of sleepdisordered breathing

2015-09-22

En klinik skulle kunna behandla dubbelt så många patienter som i dag med hjälp av telemonitorering, visar rapporten från PwC.

Revision och granskning av Sidamedel

2015-09-23

En guide till mottagande organisationer – tankar för en värdeskapande revision.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

2015-01-27

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

2014-12-01

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

2014-11-19

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

2014-09-09

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

2014-02-27

Regelverket K3 är i första hand skrivet för aktiebolag men har ett tilläggskapitel för stiftelser och ett för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

2013-04-21

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

2012-09-30

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

IFRS manual of accounting 2014

2011-10-09

The IFRS Manual of Accounting är en oumbärlig handbok för finansdirektörer, ekonomi- och redovisningschefer och alla andra som arbetar med att upprätta en koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i IFRS.

Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

2011-09-01

Skriften Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen utgör en praktisk handbok för lekmannarevisorer och andra förtroendevalda revisorer i kommunala företag.

Doing business in Sweden

2015-06-01

Read more: Hot topics to remember when entering the Swedish market.

Koncernredovisning 2014 – Exempel enligt IFRS

2014-12-11

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Koncernredovisning 2013 – Exempel enligt IFRS

2014-01-09

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Koncernredovisning 2012 – Exempel enligt IFRS

2012-12-13

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll

2008-12-16

PwC har såväl internationellt som i Sverige en gedigen erfarenhet av hur bolag bör utveckla sin styrning, riskhantering och interna kontroll på ett väl avvägt sätt.

Segmentrapportering enligt IFRS 8 - En praktisk vägledning

2008-11-19

Broschyren förklarar de viktigaste kraven i den nya standarden för segmentrapportering "IFRS 8 Rörelsesegment", och tar också upp vissa praktiska frågor som företag måste ta ställning till när standarden tillämpas för första gången.

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet

2008-04-07

Syftet med denna broschyr är att hjälpa dem som träffar affärsuppgörelser och dem som upprättar finansiella rapporter att beskriva och informera om vilka följder ett rörelseförvärv får på innevarande års finansiella rapporter och hur det kan påverka kommande års resultat.