Vinster i välfärden – Effekter på välfärdsföretag

Den 8 november presenterade Ilmar Reepalus och Välfärdsutredningen sitt första delbetänkande om vinster i välfärden. Så som förslaget ser ut skulle det betyda väsentliga och negativa förändringar för ägandet och företagandet för privata företag inom den skattefinansierade välfärden.

Emerging Trends in Real Estate: Europe 2017

Årets Emerging Trends Europe belyser de fundamentala förändringarna för affärsdelen av fastighetsbranschen.

Cybersäkerhet och privacy - Möjligheter och risker i en föränderlig värld

Styrelser, ledningar och beslutsfattare efterfrågar nya och innovativa sätt att hantera cybersäkerhet och privacy. Årets Global State of Information Security® Survey visar att det finns ett ökat behov av att tänka bredare, särskilt när det gäller företags förmåga att identifiera och hantera risker i ett förberedande syfte.

Strategi, finansiering och kundengagemang i den nya energivärlden

Energibolagen möter en ny marknadssituation som ställer allt högre krav på de ledande befattningshavarna.

Protecting the bottom line in the downturn and beyond

Med en kombination av smarta nedskärningar och investeringar kan olje- och gasbolagen ta sig ur dagens kris för råvarupriserna och skapa tillväxt framöver.

Driving capital efficiency to fuel oil and gas projects

För att verksamheten ska bli kapitaleffektiv måste det först och främst finnas en företagsstrategi. Därutöver krävs en tillräcklig grad av flexibilitet och framsynthet för att kunna fatta beslut om att driva, överge eller skjuta upp investeringsprojekt. Detta är avgörande för företag som mer jagar marginaler än intäkter på dagens marknad.

Delphi Energy Future 2040

Världens energisystem håller på att förändras i grunden. Politiska beslutsfattare, företag och konsumenter frågar sig hur el och värme kommer att tillhandahållas i framtiden och hur behoven av rörlighet kommer att tillgodoses.

Capturing value from disruption - Technology and innovation in an era of energy transformation

Under de närmaste 20 åren kommer energisektorn att förändras mer än den har gjort sedan Thomas Edisons tid. Om företagen ser möjligheter i dessa kommande förändringar eller inte beror på vilken inställning de har till den nya teknikens potential att omvandla branschen.

Paying Taxes 2017

Paying Taxes 2017 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt.

Insurance 2020 and beyond: Creating a winning culture

Försäkringssektorn är en av de branscher inom den globala ekonomin där störningarna är särskilt omfattande – endast underhållning och mediasektorn som utsätts för större störningar. Detta återspeglar den hastighet med vilken de sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar som vi har förutsett realiseras i försäkringsbranschen.

Family Business Survey 2016

I PwC:s rapport Family Business Survey 2016 får du reda på hur beslutsfattare i familjeföretag i ett stort antal länder, inklusive Sverige, ser på utmaningar och möjligheter för tillväxt.

Ett gränslöst samhälle 2025

Digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. Inom offentlig sektor levereras allt mer service till medborgarna via de digitala kanalerna. Utvecklingen av e-legitimationer har därför en avgörande roll för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig i myndigheternas e-tjänster.

Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Med denna skrift vill PwC bidra till ett konstruktivt offentligt samtal om den svenska skolans möjligheter och utmaningar och tydligare lyfta in eleverna i det.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Koncernredovisning 2014 – exempel enligt IFRS

Skriften från PwC visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt IFRS, för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år och denna skrift från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

K2 - Årsredovisning i mindre företag

Skriften ger vägledning till den som ska upprätta en årsredovisning eller bedöma en årsredovisning som upprättats enligt K2-reglerna.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter

PwC lanserar skriften "Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter" som söker förstå förändringar i relationen mellan staten och näringslivet i Sverige.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under stiftelselagen.

Så lyckas du med förändringsledning

Något som brukar saknas i ett förändringsprojekt är själva förändringsledningen som ska se till att projektets resultat börjar användas. Utan förändringsledning, eller change management, kan projektet bli jättedyrt och i värsta fall är både tid och pengar bortkastade.

Bokföring och bokföringsmaterial del 3: Arkivering

Artikelserie – Bokföring och bokföringsmaterial del 3: Arkivering.

ESMA:s rapport om fokusområden för granskning av årsredovisningar 2016

ESMA har publicerat sin årliga rapport över gemensamma fokusområden att beakta vid upprättande och revision av årsredovisningar för 2016.

Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättande av bokslut 2016

I samband med att årsbokslut upprättas för 2016 finns det vissa förändringar inom IFRS att ta hänsyn till i koncernredovisningen.

Lagstadgad hållbarhetsrapport från 2017

Efter en ändring i årsredovisningslagen kommer företag av en viss storlek behöva upprätta en hållbarhetsrapport.

Krav på hållbarhetsrapportering

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag trädde i kraft 1 december 2016.

Kundcase: våffelstugan

Från kassaapparaten – direkt in i ditt bokföringsprogram

IFRS 9 – godkänd av EU!

IFRS 9 har så äntligen godkänts av EU, nu råder det inga tvivel om att denna nya standard för redovisning av finansiella instrument kommer att införas.

Tjänstepension – en onödigt riskfylld utmaning för arbetsgivaren?

För många personer är tjänstepension och risk liktydigt med risken att den egna pensionen blir lägre, eller till och med betydligt lägre, än vad som prognostiserats.

Hållbarhetskrav i samband med börsnoteringar

Noteringar på Stockholmsbörsen har det senaste åren sett ett rejält uppsving. Allt fler ser börsen som en god finansieringsmöjlighet. Men vilka förväntningar kan man som investerare ha vad gäller hållbarhetsfrågorna när ett företag har passerat nålsögat och noterats på börsen?

ESMA - God informationsgivning om IFRS 15-implementering

ESMA gav den 20 juli ut en rapport ("public statement") avseende hur de ser på upplysningskraven avseende implementeringen av IFRS 15. Syftet med uttalandet är att belysa vikten av att företagen är transparenta mot marknaden vad gäller information om hur implementeringsarbetet av IFRS 15 fortskrider samt de övergångseffekter bolag förväntas få.

Ändringar i IFRS 2

IASB publicerade i juni 2016 en ändring av IFRS 2 – aktierelaterade ersättningar. Denna ändring innebär främst förtydliganden avseende tre områden inom IFRS 2. Ändringarna beskrivs kortfattat nedan.