Publikationer

Verkstadsbarometern 2015

40 procent av svenska industriföretag är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern från PwC.

Företagarens vardag i Falun-Borlänge 2015

Småföretag i Falun och Borlänge har medvind. Närmare vartannat företag är i rekryteringstagen.

Företagarens vardag i Sundsvall 2015

Småföretagen i Sundsvall har medvind. Närmare hälften planerar rekryteringar det närmaste året.

Företagarens vardag i Siljansbygden 2015

Småföretagen i Siljansbygden har medvind. Närmare hälften uppger att de planerar rekryteringar det kommande året.

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Kristianstads småföretag har vind i seglen. Över hälften av de svaranade uppger att de planerar rekryteringar det närmaste året.

Företagarens vardag i Luleå 2015

Luleås småföretag har fortsatt medvind. Närmare hälften uppger att de planerar att rekrytera det kommande året.

Företagarens vardag i Umeå 2015

Umeås småföretag i medvind. Över hälften ska rekrytera det närmaste året. Umeå en av de mest rekryteringsbenägna städerna i landet.

Företagarens vardag i Örebro 2015

Örebros småföretag i medvind. Närmare hälften uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Helsingborgs småföretag rekryterar något jämfört med förra året. En tredjedel uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Småföretag i Göteborg har medvind men den avtar. Cirka en tredjedel ska rekrytera det närmaste året, en liten tillbakagång jämfört med 2014.

Företagarens vardag i Karlstad 2015

Karlstads småföretag i rekryteringstagen. Nästan hälften uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Gävle 2015

Gävles småföretag rekryterar något färre jämfört med förra året. I årets ”Företagens vardag” uppger 39 procent att de ska rekrytera.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

Skriften Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen utgör en praktisk handbok för lekmannarevisorer och andra förtroendevalda revisorer i kommunala företag.

Den svenska aktiebolagslagen

Skriften Den svenska aktiebolagslagen ger en översikt över aktiebolagslagen med särskild tonvikt på just de små och medelstora bolagen.

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll

PwC har såväl internationellt som i Sverige en gedigen erfarenhet av hur bolag bör utveckla sin styrning, riskhantering och interna kontroll på ett väl avvägt sätt.

Cities of the Future

Many of the challenges and opportunities that are coming to define the early part of the 21st century are at their most visible in the cities in which a growing proportion of the world’s population now lives.

Building Public Trust - The Future of Corporate Reporting

Ny bok om strategisk offentlig rapportering. Om säkerställande av samhällets förtroende för finansiell och verksamhetsmässig rapportering på temat: "Building Public Trust - The Future of Corporate Reporting". Läs mer...

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Volontärer - ska de ses som anställda?

Vilka skyldigheter har de ideella organisationerna kring sina volontärer?

Inför årsskiftet – missa inte att se över dessa viktiga frågor

Det är dags att se över alla viktiga frågor innan du sätter punkt för 2015 - här är fem saker att tänka på inför årsskiftet.

Julgåva till dina anställda – så här gör du avdrag

Om du ger julgåvor till dina anställda finns det en del saker du bör tänka på - så här fungerar det med avdrag.

Därför ska du starta aktiebolag innan årsskiftet

Med aktiebolag minskar du risken att bli personligt betalningsansvarig för skulder och kan minska dina skattekostnader – ombilda fördelaktigt innan årsskiftet.

Delningsekonomi – hetaste trenden inför 2016

De senaste åren har flera nya spännande affärsidéer lanserats med delningsekonomi som grundtanke – du som företagare kan dra nytta av trenden.

ESMA:s rapport om fokusområden i de finansiella rapporterna 2015

ESMA:s fokus 2015 är hur förändringar på finansmarknaden påverkar finansiella rapporter, rapporter över kassaflöden och värdering till verkligt värde.

Väsentliga skillnader mellan K3 och IFRS

De flesta större företag har nu klarat av sin övergång till K3 - här redogör PwC för de områden där regelverken skiljer sig åt väsentligt.

Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättande av bokslut 2015

PwC redogör kortfattat för alla ändringar av väsentlig karaktär som påverkar ”IFRS-bolag” och deras bokslut som upprättas per den 31 december 2015.

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

PwC redogör för de tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utveiingsindustrin som antogs av riksdagen i november 2015.

Lärdomar i samband med övergången till K3 och upprättandet av årsredovisningar enligt K3 och K2

PwC tittar närmare på lärdomar från övergången till K3 och vad som är bra att tänka på när det är dags att upprätta en årsredovisning igen.

Klimatmötet i Paris - PwC summerar klimatavtale

Världens ledare träffas i Paris för att diskutera åtgärder mot klimatförändringarna och ett nytt klimatavtal, PwC har representanter på plats.