2016 Annual Corporate Directors Survey | PwC

Rapporten belyser de fortsatta förändringarna i styrelserummen och hur betydelsen av att ha rätt kompetens i denna grupp kommer att bli allt viktigare.

Digitaliseringen - en starkt drivande faktor för gruvindustrin

Metallpriserna är på väg upp och vi ser en tendens mot återhämtning inom gruvbranschen. Svenska bolag som till exempel Boliden visar på bra resultat och framtidstro genom förvärv.

Hur ska ledare hantera förtroendeproblem i spåren av tekniska framsteg

För tjugo år sedan var förtroendefrågan inom Financial Services organisationer knappt på radarn, medan ledare i dag anser den vara ett hot mot tillväxten.

20th Annual Global CEO Survey - Insurance

Företagsledare inom försäkringsbranschen ser optimistiskt på framtiden trots utmaningar, visar rapporten ”19th Annual Global Ceo Survey” från PwC.

2017 PwC Global CEO Survey

Årets CEO Survey visar att humöret svängt bland världens företagsledare. Internationella företagsledare ser mer optimistiskt på det närmaste året nu än för ett år sedan.

Vinster i välfärden – effekter på välfärdsföretag

Det första delbetänkandet om vinster i välfärden skulle betyda väsentliga och negativa förändringar för ägandet och företagandet för privata företag.

Emerging Trends in Real Estate: Europe 2017

Årets Emerging Trends Europe belyser de fundamentala förändringarna för affärsdelen av fastighetsbranschen.

Cybersäkerhet och privacy - Möjligheter och risker i en föränderlig värld

Styrelser, ledningar och beslutsfattare efterfrågar nya och innovativa sätt att hantera cybersäkerhet och privacy. Årets Global State of Information Security® Survey visar att det finns ett ökat behov av att tänka bredare, särskilt när det gäller företags förmåga att identifiera och hantera risker i ett förberedande syfte.

Driving capital efficiency to fuel oil and gas projects

För att verksamheten ska bli kapitaleffektiv måste det först och främst finnas en företagsstrategi. Därutöver krävs en tillräcklig grad av flexibilitet och framsynthet för att kunna fatta beslut om att driva, överge eller skjuta upp investeringsprojekt. Detta är avgörande för företag som mer jagar marginaler än intäkter på dagens marknad.

Capturing value from disruption - Technology and innovation in an era of energy transformation

Under de närmaste 20 åren kommer energisektorn att förändras mer än den har gjort sedan Thomas Edisons tid. Om företagen ser möjligheter i dessa kommande förändringar eller inte beror på vilken inställning de har till den nya teknikens potential att omvandla branschen.

Delphi Energy Future 2040

Världens energisystem håller på att förändras i grunden. Politiska beslutsfattare, företag och konsumenter frågar sig hur el och värme kommer att tillhandahållas i framtiden och hur behoven av rörlighet kommer att tillgodoses.

Strategi, finansiering och kundengagemang i den nya energivärlden

Energibolagen möter en ny marknadssituation som ställer allt högre krav på de ledande befattningshavarna.

Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Med denna skrift vill PwC bidra till ett konstruktivt offentligt samtal om den svenska skolans möjligheter och utmaningar och tydligare lyfta in eleverna i det.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Koncernredovisning 2014 – exempel enligt IFRS

Skriften från PwC visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt IFRS, för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år och denna skrift från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

K2 - Årsredovisning i mindre företag

Skriften ger vägledning till den som ska upprätta en årsredovisning eller bedöma en årsredovisning som upprättats enligt K2-reglerna.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter

PwC lanserar skriften "Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter" som söker förstå förändringar i relationen mellan staten och näringslivet i Sverige.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under stiftelselagen.

De nya marknadsmissbruksreglerna

De nya reglerna medför skärpta sanktioner och utökad makt för Finansinspektionen. Läs här om vad detta innebär.

Identifera en Målmarknad - MiFID II

MiFID II regelverket omvälvar den finansiella marknaden. Det kräver att affärsstrategier ses över och att interna rutiner arbetas om.

Så tacklar du utmaningarna inom cybersäkerhet 2017

Här är några av de mest kritiska utmaningarna inom cybersäkerhet idag. Ta del av dessa och förslag på hur de kan hanteras i Cyber Challenges 2017.

Rapport från Davos - ett nytt ledarskap för en ny tid

Resposive and responsable leadership – det var temat för årets Post Davos Nordic Summit som arrangeras av PwC.

Så ser private equity på hållbarhetsfrågor

Allt fler private equity-fonder ser betydelsen av att beakta hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen och i arbetet med portföljbolagen.

PwC har rankats som “Vanguard Leader” av ALM Intelligence

Många företagsledare tror att det är bara en tidsfråga innan deras organisationer befinner sig i en krissituation, särskilt som frekvensen av incidenter, avbrott och angrepp ökar.

Stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Den 20 januari överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet, med förslag till nya regler för marknaderna med finansiella instrument.

Så lyckas du med förändringsledning

Något som brukar saknas i ett förändringsprojekt är själva förändringsledningen som ska se till att projektets resultat börjar användas. Utan förändringsledning, eller change management, kan projektet bli jättedyrt och i värsta fall är både tid och pengar bortkastade.

Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättande av bokslut 2016

I samband med att årsbokslut upprättas för 2016 finns det vissa förändringar inom IFRS att ta hänsyn till i koncernredovisningen.

ESMA:s rapport om fokusområden för granskning av årsredovisningar 2016

ESMA har publicerat sin årliga rapport över gemensamma fokusområden att beakta vid upprättande och revision av årsredovisningar för 2016.

Bokföring och bokföringsmaterial del 3: Arkivering

Artikelserie – Bokföring och bokföringsmaterial del 3: Arkivering.

Krav på hållbarhetsrapportering

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag trädde i kraft 1 december 2016.