Idéburet offentligt partnerskap – en bild av nuläget

Nuläget för den relativt nya samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) presenteras i denna undersökning från PwC och Forum.

Långsiktig finansiell analys – varför och hur?

PwC har arbetat ihop med ett antal kommuner för att ta fram långsiktiga analyser av ekonomin och i denna rapport redovisas erfarenheterna från några av kommunerna.

Nya krafter i rörelse – PwC:s energiutblick 2016

Denna undersökning belyser i första hand den inhemska marknaden, men vissa jämförelser görs även mot den årliga globala studien ”14th PwC Global Power & Utilities Survey - A different energy future”.

Industri 4.0: Byggandet av det digitala företaget – Viktiga resultat för teknik och bygg

PwC:s titt på vad ledande befattningshavare i teknik- och byggföretag säger om den omvälvande inverkan som Industry 4.0 har på deras företag och sektorn i stort.

Fastighetstempen 2016

Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer.

Central banking 2020: Ahead of the curve

PwC:s centralbankgrupp undersöker hur centralbanker kan hänga med i snabba förändringar av samhällen, ekonomier och kommunikationer samt vilka systemrisker det medför.

Entreprenadbarometern 2016

PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen.

Den digitala patienten är här – men är vården redo?

Vårdpersonal ser möjligheterna med digitala och virtuella vårdlösningar, visar rapporten från PwC.

A positive conversation: Performance management in the public sector

Denna rapport från PwC Australien ger en inblick i människors upplevelser och uppfattningar av hur utvecklingssamtal genomförs inom deras organisation.

Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance

Rapporten från PwC tittar närmare på hur InsurTech kna koma att påverkra försäkringsbranschen.

Driving value through tax reporting

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens vilket ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion

Risk in review: Going the distance

I PwC:s rapport "Risk in Review" får du tips och råd hur du kan utveckla era processer kring riskhantering för att nå trygg framgång.

Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Med denna skrift vill PwC bidra till ett konstruktivt offentligt samtal om den svenska skolans möjligheter och utmaningar och tydligare lyfta in eleverna i det.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Finansens folkdräkt

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

Skriften "Företagsvärdering" från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år och denna skrift från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

Tredje utgåvan av skriften Stiftelser

PwC sammanfattar det senaste inom regelverk för stiftelser i ny utgåva av skriften Stiftelser.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under stiftelselagen.

Stiftelser

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

En introduktion till organisationsövergripande riskhantering

Skriften "En introduktion till organisationsövergripande riskhantering" belyser från ett affärsperspektiv vad organisationer kan vinna på att systematiskt arbeta med risk.

Årsredovisningslagen - En guide till god redovisningssed

Denna utgåva av skriften om Årsredovisningslagen innehåller en beskrivning av lagens bestämmelser så som de tillämpas från och med 2012.

PwC deltog i DI Bank 24 maj

Globalisering, digitalisering, regelverk och bankernas väg framåt stod i fokus på Dagens Industris årliga event "DI Bank" tisdagen den 24 maj där PwC medverkade.

5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut.

Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.

IFRS 15 - Revenue from contracts with customers

IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 (jämförelserår 2017) eller senare. Standarden ska, med några få undantag, tillämpas retroaktivt. Den innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning.

Framtidssäkra organisationen - ha koll på omvärld och finansiering

Om du på ett eller annat sätt har ansvar att styra och leda en organisation i civilsamhället, vare sig det är som anställd eller förtroendevald, är en viktig del att bevaka och förhålla sig till omvärlden, dess förändringar, möjligheter och hot.

PwC växer inom IT- och informationssäkerhet

PwC Sverige förvärvar det ledande säkerhetskonsultbolaget Ekelöw InfoSecurity AB och dess dotterbolag.

Ideella organisationer – ni kan vara skyldiga att bokföra!

Löpande bokföring i ideell sektor – ett måste eller inte? Det beror på är det tvetydiga svaret, läs vidare för att får reda på om just din förening eller stiftelse är bokföringsskyldig.

Enkla metoder kan ge mer framgångsrika projekt

Många gånger är det fullt tillräckligt att använda sig av betydligt enklare metoder för att hålla tillräcklig koll på styrning, ledning och uppföljning av projekt.

Så ökar du chanserna till lyckade projekt

Intervju med Henrik Engdahl, Senior rådgivare på PwC, angående projekt och hur man ökar sina chanser att lyckas med sina projekt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Inför årsskiftet – missa inte att se över dessa viktiga frågor

Det är dags att se över alla viktiga frågor innan du sätter punkt för 2015 - här är fem saker att tänka på inför årsskiftet.