Publikationer

Verkstadsbarometern 2015

40 procent av svenska industriföretag är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern från PwC.

Företagarens vardag i Falun-Borlänge 2015

Småföretag i Falun och Borlänge har medvind. Närmare vartannat företag är i rekryteringstagen.

Företagarens vardag i Sundsvall 2015

Småföretagen i Sundsvall har medvind. Närmare hälften planerar rekryteringar det närmaste året.

Företagarens vardag i Siljansbygden 2015

Småföretagen i Siljansbygden har medvind. Närmare hälften uppger att de planerar rekryteringar det kommande året.

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Kristianstads småföretag har vind i seglen. Över hälften av de svaranade uppger att de planerar rekryteringar det närmaste året.

Företagarens vardag i Luleå 2015

Luleås småföretag har fortsatt medvind. Närmare hälften uppger att de planerar att rekrytera det kommande året.

Företagarens vardag i Umeå 2015

Umeås småföretag i medvind. Över hälften ska rekrytera det närmaste året. Umeå en av de mest rekryteringsbenägna städerna i landet.

Företagarens vardag i Örebro 2015

Örebros småföretag i medvind. Närmare hälften uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Helsingborgs småföretag rekryterar något jämfört med förra året. En tredjedel uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Småföretag i Göteborg har medvind men den avtar. Cirka en tredjedel ska rekrytera det närmaste året, en liten tillbakagång jämfört med 2014.

Företagarens vardag i Karlstad 2015

Karlstads småföretag i rekryteringstagen. Nästan hälften uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Gävle 2015

Gävles småföretag rekryterar något färre jämfört med förra året. I årets ”Företagens vardag” uppger 39 procent att de ska rekrytera.

Företagarens vardag i Malmö 2015

Malmös småföretag har det lite motigare jämfört med föregående år. Ungefär en tredjedel uppger att de planerar att rekrytera det kommande året.

Företagarens vardag i Linköping 2015

Linköpings småföretag har fortfarande vind i seglen och 43 procent uppger att de ska rekrytera det närmaste året.

Företagarens vardag i Uppsala 2015

Uppsalas småföretag i rejäl medvind, både vad gäller rekryteringar och expansion. Mest rekryteringsivriga i landet faktiskt.

Finansens folkdräkt

2015-05-12

Skriften tar upp hur de allt högre kraven på individers ekonomiska ansvarstagande kommer till uttryck genom olika former av finansiell folkbildning.

Företagsvärdering - översikt av området baserat på erfarenhet

2015-01-27

Skriften Företagsvärdering från PwC redovisar våra erfarenheter av tillvägagångssätt och metoder vid analys och värdering av företag.

Ägarskiften – civil- och skatterättsliga aspekter att beakta

2014-12-01

Var fjärde småföretagare i Sverige planerar ett generations- eller ägarskifte inom fem år - skriften Ägarskiften från PwC belyser frågor som är centrala i skiftesprocessen.

Får jag lov?

2014-11-19

Skriften belyser det ökade behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag/projekt och den ökade betydelsen av att skapa förtroende som en grund för samarbete.

PwC:s Elcertifikatguide 2014

2014-09-09

En utförlig vägledning om hur elcertifikat fungerar samt hanteras ur redovisnings- och skattesynpunkt.

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

2013-04-21

PwC lanserar den tredje utgåvan av skriften som sammanfattar reglerna för stiftelser som lyder under Stiftelselagen.

K3 i praktiken

2012-09-30

Boken går igenom och ger vägledning och kommentarer till samtliga punkter i K3.

Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

2011-09-01

Skriften Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen utgör en praktisk handbok för lekmannarevisorer och andra förtroendevalda revisorer i kommunala företag.

Den svenska aktiebolagslagen

2011-09-01

Skriften Den svenska aktiebolagslagen ger en översikt över aktiebolagslagen med särskild tonvikt på just de små och medelstora bolagen.

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll

2008-12-16

PwC har såväl internationellt som i Sverige en gedigen erfarenhet av hur bolag bör utveckla sin styrning, riskhantering och interna kontroll på ett väl avvägt sätt.

Doing business in Sweden

2015-06-01

Read more: Hot topics to remember when entering the Swedish market.

Koncernredovisning 2014 – Exempel enligt IFRS

2014-12-11

Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern.

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll

2008-12-16

PwC har såväl internationellt som i Sverige en gedigen erfarenhet av hur bolag bör utveckla sin styrning, riskhantering och interna kontroll på ett väl avvägt sätt.

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet

2008-04-07

Syftet med denna broschyr är att hjälpa dem som träffar affärsuppgörelser och dem som upprättar finansiella rapporter att beskriva och informera om vilka följder ett rörelseförvärv får på innevarande års finansiella rapporter och hur det kan påverka kommande års resultat.