Försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheter och organisationer med koppling till försvar och säkerhet står inför stora utmaningar för att kunna hantera en alltmer komplex och resurssnål miljö där fokus är att få ut maximal förmåga per investerad krona.

Inom PwC arbetar vi både nationellt och internationellt med strategiska och transformationsinriktade frågeställningar tillsammans med de största myndigheterna och organisationerna med koppling till försvar och samhällsberedskap.

Exempel på nyligen genomförda uppdrag omfattar bland annat:

  • Förbättrat Försvarsmaktens materielförsörjning/logistik genom analys och definition av förbättringspotential, prioritering samt genomförande av initiativ för att realisera dessa.
  • Inom ramen för införandet av nytt affärsstödsystem i Försvarsmakten definierat behov av åtgärder för att införa en framtida förvaltningsmodell kopplat till verksamhetens behov.
  • Granskning och uppföljning av omstrukturering av verksamhet mellan Försvarsmakten och FMV med syfte att skapa underlag för FMV:s ledningsbeslut om åtgärder för att nå fastställda effekter.