Bank och kredit - Basel Il

Är organisationen redo för övergången till Basel II?

Hur hanterar ni implementeringen av de nya internationella bestämmelserna? Vem ser till att regelverket efterlevs?

De internationella regler för kapitaltäckning som utarbetats av Baselkommittén har tillämpats i cirka 15 år. Syftet har varit att förbättra stabiliteten i det finansiella systemet. Reglernas trubbighet i kombination med den snabba utvecklingen på finansmarknaderna har dock inneburit behov av förändring. En omarbetning av reglerna har blivit nödvändig för att få en bättre och mer flexibel anpassning till de faktiska risker bankerna exponeras mot.

Införande av Basel II innebär ett paradigmskifte från ett standardiserat regelverk till ett mer risk- och principbaserat tillvägagångssätt för att beräkna kapitaltäckning, dessutom ställer regelverket omfattande krav på bankernas hantering och kontroll av risker.

Just nu förbereder sig företag världen över för implementeringen under 2007-2008. Vår erfarenhet och analys visar att det nya ramverkets omfattning och komplexitet medför en stor och ofta kostsam implementeringsprocess. Inte minst för att ta fram data och utveckla de nödvändiga modellerna, för att producera eller uppdatera den omfattande dokumentationen för att stödja det dagliga arbetet samt för att utbilda och införa nya ansvarsområden för styrelse och ledning.

Inom PwC finns experter med kunskap om tolkning och implementering av Basel II. Av de åtta institut som för närvarande ansökt om att få använda IRK-metoden i Sverige, har vi arbetat med fem av dessa. Våra uppdrag består av såväl implementering (förstudier, regelverksexpertis, kartläggning och/eller framtagning av dokumentation, projektledning och modellering) som granskning av efterlevnad (gap-analyser, benchmarking, validering, stöd till internrevision).

Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar!

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier