Finansiella instrument – kompetens både inom värdering och riskhantering

Vi har kompetens med finansiella instrument - både inom värdering och riskhantering

Den finansiella marknaden utvecklas snabbt och påverkas ofta i ett globalt perspektiv. Förändringar i skatteregler leder till en ökad efterfrågan på finansiella instrument, konjunktursvängningar i USA påverkar i ganska stor utsträckning även resten av världen, och så vidare.

Såväl finansiella institutioner som företag påverkas både direkt och indirekt av denna utveckling, vilket leder till svåra ställningstaganden när det gäller värdering, redovisning och riskhantering av finansiella instrument. Inom IFRS blir det extra tydligt hur viktigt det är med väl fungerande system och processer för att säkerställa en korrekt värdering.

Som en direkt följdeffekt blir det samtidigt ännu viktigare med en god riskuppföljning av både finansiella tillgångar och skulder. En nedgång i marknadslikviditet, exempelvis till följd av stora kreditförluster hos bankerna, kan leda till att de modeller som tidigare använts för värdering och riskuppföljning ger en skev, eller i vissa fall en helt missvisande bild, av tillgångarnas värde och storleken på risken.

Inom PwC finns ett stort nätverk av personer med upparbetad kunskap och lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Vi bistår våra kunder med bland annat:

  • Oberoende granskningar av värdering av finansiella instrument
  • Granskning av riskhantering och rapportering
  • Rådgivning i värderingsfrågor
  • Stöd vid implementering av processer för riskhantering av finansiella instrument
  • Rådgivning och kompetensstöd i ovanstående frågor

Välkommen att kontakta oss för mer information hur vi kan bistå er.

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier