Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF-förvaltare

2014-01-14

De regler som kommer att gälla för den nyligen harmoniserade kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att antas. Den 17 december 2013 antog Europeiska Kommissionen en förordning rörande tolkningen av begreppen öppen och sluten alternativ investeringsfond.
 

Företag som på basis av den svenska lagens förarbeten beslutat att söka eller inte söka tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder bör uppmärksamma kommissionens förordning. Inte minst för att förordningen lämnar ytterligare utrymme för fonder som faktiskt tillåtit inlösen att räknas som slutna, men även för att man tidigare möjligen underskattat betydelsen av investerarnas möjlighet till inlösen eller att sälja tillbaka andelar eller aktier. Tolkningen av om fonden är öppen eller sluten enligt den nya förordningen kan vara avgörande.
 

Huruvida ett företag förvaltar öppna eller slutna alternativa investeringsfonder har betydelse bland annat för tillämpningen av reglerna om likviditetshantering och värdering. Det har även betydelse, så här i regelverkets barndom, för tillämpningen av vissa övergångsbestämmelser i den svenska lagen.
 

För företag som förvaltade fonder innan den svenska lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF) blev tillämplig 22 juli 2013, har kanske de övergångsbestämmelser som rör undantag till tillståndsplikt fått störst uppmärksamhet. Enligt övergångsbestämmelserna behöver ett sådant företag inte ansöka om tillstånd under förutsättning, bland annat, att de förvaltade fonderna är slutna.
 

Investerarnas möjlighet att lösa in eller sälja tillbaka sina andelar eller aktier i fonden innan fonden når sin likvidations- eller nedtrappningsfas (wind-down) har stor betydelse för om fonden anses vara sluten. Definitionen av öppen och sluten fond har tidigare diskuterats i förarbetena till LAIF (prop. 2012/13:155). I förarbetena berördes frågan endast kort på grund av kommande europeiska riktlinjer även om betydelsen av investerarnas inlösenmöjligheter lyftes fram som avgörande.
 

Förutom att generellt ge mer detaljerad vägledning lämnar förordningen visst utrymme för fonder som faktiskt tillåtit inlösen att tillämpa övergångsbestämmelserna. Enligt förordningen kan en fond som innan likvidations- eller nedtrappningsfasen tillåter inlösen men som dessförinnan, under fem år, varit sluten, anses vara en sluten fond vid tillämpningen av övergångsbestämmelserna. Alltså, ett större utrymme än vad som framgår av förarbetena till LAIF.

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier