Humankapital

Humankapital inom finansiella sektorn

Inget företag kan blomstra utan bra människor på alla nivåer. Eftersom sektorn för finansiella tjänster i allt större utsträckning fokuserar på att utveckla och upprätthålla varaktiga och lönsamma kundrelationer kommer vi under de närmaste åren får se en ökande efterfrågan på medarbetare som är duktiga på att möta kunderna. Medarbetarna måste även ha analytisk expertis samt en förmåga att förutse kundernas förändrade krav och förväntningar på service.

Kvalitet och kompetens hos medarbetarna är särskilt kritisk när det gäller att skapa kundlojalitet, utveckla möjligheter för ökad mer- och korsförsäljning samt hantera kundklagomål. Trots det resulterade en enkät där mer än 250 verkställande chefer deltog, Winning the battle for growth: Building the customer-centric financial institution, i att färre än 30% av respondenterna trodde att deras medarbetare hade tillräckligt engagemang och vilja att arbeta med kunderna på ett långsiktigt effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket i och för sig kan påverkas av att medarbetarna i större utsträckning sannolikt belönas utifrån kortsiktigt uppnådda finansiella resultat snarare än utifrån kundrelaterade parametrar såsom kundnöjdhet och lojalitet.

Många av respondenterna i undersökningen uppskattade den växande betydelsen av ett bra medarbetare i kundledet som den näst viktigaste prioriteringen framöver, näst efter förbättrade IT tjänster. Bland de största hindren identifierades otillräcklig förändringsvilja samt oförmåga till nödvändig kompetensutveckling. Trots dessa insikter tenderar många organisationer fortfarande att primärt erbjuda sina medarbetare produktutbildningar och liknande, framför utbildningar som stödjer och utvecklar medarbetarnas engagemang, förändringsförmåga samt förmåga att bemöta kunder.

Hur PwC kan hjälpa finansiella institut och organisationer

PwC kan hjälpa till med att ta fram effektiva strategier för utveckling av human kapitalet i organisationen i syfte att öka fokusering på kunderna och på att leverera ökad tillväxt. Det inkluderar även att hjälpa till med att få ut så mycket som möjligt av gjorda investeringar i medarbetarna samt att utveckla kundorienterade incitamentsprogram.

Organisationer som verkar idag möter en av de historiskt största utmaningarna någonsin när det gäller att utveckla och behålla medarbetare. Hur kommer dessa utmaningar att påverka organisationerna i nästa generation? Managing towmorrow's people: The future of work in 2020 är en rapport som är framtagen av PwC HR Services och innehåller en hypotetisk framåtblick av hur morgondagens arbetsmarknad kommer att se ut. Rapporten utgår ifrån olika scenarios. Varje scenario utgår ifrån ett affärssammanhang samt vilja HR-relaterade frågeställningar som därmed uppkommer. Rapporten baserar sig på resultat från en enkät gjord bland 3000 personer från USA, Kina och Storbritannien, som just börjat verka på arbetsmarknaden och syftar till insikt i deras åsikter, förväntingar och krav på sin nuvarande och framtida arbetsplats.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner

Tel 0709-29 38 39

Följ oss i sociala medier