Inga övergångsregler för styrelseledamöter i banker och andra institut

2014-01-27

Regelverket för bolagsstyrning i banker och andra institut

Nu börjar regelverket kring bolagsstyrning i banker och andra institut att ta form. I fredags kom Finansdepartementet med uttalandet att styrelseledamöter i systemviktiga institut får ha högst tre ytterligare styrelseuppdrag från den 1 juli 2014. Detta är således något som måste tas hänsyn till på kommande bolagsstämmor under våren.
 

I ett pressmeddelande i fredags skriver departementet att personer som sitter i styrelsen för ett institut som Finansinspektionen bedömer är systemviktigt, kommer att få ha högst tre ytterligare styrelseuppdrag. Vid beräkningen av antalet uppdrag räknas flera uppdrag inom samma koncern som ett enda. Detsamma gäller för uppdrag i företag i vilket institutet har ett kvalificerat innehav. Styrelseuppdrag i verksamheter som inte huvudsakligen har kommersiellt syfte är helt undantagna.
 

Om en ledamot i ett systemviktigt institut samtidigt har ett vd-uppdrag, är reglerna än tuffare. Då gäller att han eller hon får ha högst två ytterligare styrelseuppdrag. Finansinspektionen kommer i båda fallen få möjlighet att ge tillstånd för ytterligare ett styrelseuppdrag.
 

I Sverige finns i dag ingen uttalad metod för att identifiera systemviktiga institut. Att de fyra storbankerna klassas som systemviktiga råder ingen tvekan om. Under finanskrisen blev det dock tydligt att även mindre banker – Carnegie Bank – kom att betraktas som systemviktigt, trots att bankens storlek och verksamhetsinriktning under normala förhållanden inte utgjort det. Till kategorin systemviktiga institut brukar även räknas clearing- och avvecklingsverksamhet som drivs av börser och clearingorganisationer.
 

De närmare detaljerna om vilka indikatorer på systemvikt som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning bör vi få vetskap om när regeringen lägger fram sin lagrådsremiss i februari. Viktigt att hålla i minnet är dock att reglerna om bolagsstyrning – som följer av kapitaltäckningsdirektivet CRD IV – även innehåller kvalitativa krav på styrelseledamöter i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Enligt CRD IV ska styrelseledamöterna avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag. Härtill gäller att det antal styrelseuppdrag som en ledamot får inneha samtidigt ska vara avhängigt av omständigheterna i det enskilda fallet.
 

De kvalitativa reglerna får således betydelse för bedömningen av hur många styrelseuppdrag som en ledamot i såväl systemviktiga som icke-systemviktiga institut får ha. Detta är viktigt att tänka på inför val av styrelseledamöter i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag våren 2014.

Följ oss i sociala medier