Personliga böter snart verklighet för personer på ledande poster

2015-02-05

Den 1 maj 2015 införs de omdebatterade bestämmelserna om sanktioner mot fysiska personer som innehar ledande positioner i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 3 februari 2015 och utgör ett led i arbetet med implementeringen av kapitaltäckningsdirektivet CRD IV.
 

I dag finns sanktioner gentemot fysiska personer i form av föreläggande om upphörande, omprövning av lämplighet samt hantering av kvalificerat aktieinnehav. Nu föreslås även att fysiska personer framöver ska kunna utkrävas ansvar för ett instituts överträdelser.
 

Kan vidta åtgärder

De utvidgade sanktionsbestämmelserna innebär att Finansinspektionen ges möjlighet att vidta åtgärder mot en enskild styrelseledamot eller verkställande direktör (eller ersättare för någon av dem) för en överträdelse som ett institut begått. Godkänns inte sanktionsföreläggandet av personen, inom angiven tid, kan Finansinspektionen ansöka hos behörig förvaltningsdomstol om att sanktion ska beslutas. Inspektionen ska endast kunna ingripa mot en fysisk person för det fall överträdelsen som institutet gjort sig skyldig till är allvarlig och den fysiska personen agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.
 

Exempel på grov oaktsamhet kan vara om styrelsen eller den verkställande direktören medvetet tagit en risk vad gäller till exempel riktigheten i de uppgifter som lämnas till Finansinspektionen. Utgångspunkten ska dock vara att det i första hand är institutet som sanktioneras och endast i särskilt allvarliga fall ska fysiska personer kunna hållas ansvariga. När en överträdelse är att betrakta som allvarlig preciseras dock inte i lagstiftningen, detta kommer i stället att utkristalliseras i rättspraxis.
 

Avstängning eller sanktionsavgift

Påföljden för fysiska personer vid ett instituts överträdelse är antingen avstängning under viss tid från aktuella poster, eller sanktionsavgift. Sanktionsavgiften kan som högst uppgå till fem miljoner euro eller, om beloppen kan beräknas, till två gånger den vinst som personen erhållit eller två gånger de kostnader personen undvikit till följd av regelöverträdelsen.
 

Hur företagen kommer att kompensera för de ekonomiska riskerna som nu är förenade med ledningsuppdrag återstår att se. Skräddarsydda försäkringslösningar torde komma att diskuteras framöver, något som dock får betraktas som ett alternativ med osäker utgång då Finansinspektionen uttalat sig starkt negativ i detta avseende.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier