Regelverk och regelverksefterlevnad

Regelverk

Basel II är infört. Nu fortsätter arbetet med att tolka och implementera ramverket för att förbättra affärsprocesser och arbetssätt i verksamheterna. Som ett resultat av den finansturbulens vi nu befinner oss i är sannolikheten också hög för att nya och än mer omfattande regelverk kommer att införas. Vi anser dock att regelverken generellt sätt är mycket bra, självklart finns alltid behov för viss förbättring, men det viktigaste är hur företagen implementerar regelverken och hur styrning och efterlevnad av dessa regler sker.

Det står klart att Basel II tillsammans med andra samverkande faktorer kommer att påverka kostnader och konkurrens inom banksektorn. Faktum är att "för mycket regleringar" toppade listan av risker som bankerna ser enligt "Banan Skins" 2006 och hamnade på åttonde plats 2008, en undersökning utförd av "The Centre for the Study of Financial Innovation" i samarbete med PwC. Viktiga utmaningar kvarstår även inom områden som operativ risk samt enhetlig tillämpning av regelverken i olika jurisdiktioner.

Ökad kontroll och förbättrad intern och extern rapportering är nödvändigt för att skapa en sund verksamhet vilket också lägger en grund för bättre affärer samt bättre beslutsfattande.

Hur PwC kan hjälpa finansiella institut och organisationer med olika regelverk

Hos PwC finns experter med kunskap om och tolkning av Basel II Av de åtta institut som ansökte om att få använda IRK metoden i Sverige, har vi arbetet för fem. Våra uppdrag har bestått av såväl implementering (förstudier, regelverksexpertis, kartläggning och/eller framtagning av dokumentation, projektledning och modellering) som granskning av efterlevnad (gap-analyser, benchmarking, validering, stöd till internrevision med mera).

Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar!

Kontakta oss

Maria Sahlén

Ansvarig Consulting FS och Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 93

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier