Tillväxten på den finansiella marknaden

Tillväxt - en prioriterad utmaning hos verkställande direktörer och befattningshavare

Undersökningar och intervjuer av verkställande direktörer, CFO:s och andra ledande befattningshavare resulterar återkommande i att tillväxt är en av de främsta, om inte den främsta av de framtida prioriterade utmaningarna. Tillväxt är också av avgörande betydelse då analytiker värderar företag.

Tillväxten på den finansiella marknaden påverkas av faktorer såsom demografi, nya marknader samt mer innovativa produkter och tjänster. Företagen måste också klara av att hantera konkurrenter på marknaden, en alltmer komplex lagstiftning samt ökade förväntningar från kunderna. Strategier för tillväxt kommer i allt större utsträckning att vara en del i alla operativa och funktionella processer. Nyckeln till framgång är att hitta affärsmodeller där full hänsyn tas till kundernas behov, legala krav samt företagets förmåga att ständigt förändra och utveckla sitt sätt att göra affärer. För att lyckas krävs också att satta mål och framgångskriterier följs upp löpande.

"Winning the battle for growth: Building the customer-centric financial institution", var resultatet av en enkät som besvarades av mer än 250 av de ledande befattningshavarna på den globala finansmarknaden år 2006. Respondenternas uppfattning i den var att befintliga kunder i framtiden kommer att vara den primära basen för organisk tillväxt. Att skapa strukturer för hur man bäst behåller kunderna samt utvecklar affären över kundernas livscykel kommer att kräva stora investeringar i såväl datasystem som bearbetning av kundrelationer och kommer sannolikt att påverka dagens rådande affärsmodell. Man kommer att behöva tänka om avseende utbildningar, incitaments och belöningsstrategier och gå från en i många delar volymstyrd belöningsmodell till en modell som bygger på kundnöjdhet samt utveckling av lönsamhet och affär över varje kunds livscykel. För att nå framgång kommer också att krävas att man har kontroll över kundernas förändrade attityder och preferenser.

Hur PwC kan hjälpa finansiella institut och organisationer

PwC har kunskap och erfarenhet av allt ifrån outsourcing, sammanslagningar och förvärv till produktutveckling samt har en global spännvidd och expertis. Vi kan hjälpa dig med att planera, utforma och förverkliga din strategi för tillväxt.

Kontakta oss

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner

Tel 0709-29 38 39

Följ oss i sociala medier