Vad är Single Resolution Mechanism?

2014-04-11

Single Resolution Mechanism (SRM) är en grundläggande pelare i EU:s bankunion. Den definierar hur EU-direktivet om inrättande av ett ramverk för återhämtning och rekonstruktion av institut (BRRD) kommer att implementeras inom eurozonen. Parallellt med Singel Supervisory Mechanism (SSM), där Europeiska centralbanken (ECB) tar över ansvaret för tillsynen av eurozonens största banker, så kommer SRM att tillhandahålla en process och ett ramverk för att hantera krisbanker inom eurozonen.
 

Efter omröstningen i parlamentet i april och efter Ekofinrådet sammanträtt förväntas SRM att träda i kraft den 1 januari 2015 och genom detta införs regler för skuldnedskrivning (bail in) och olika verktyg för avveckling av banker från den 1 januari 2016.
 

Vad har beslutats?

I december 2013 publicerade rådet en "allmän riktlinje" till SRM som låg till grund för förhandlingarna. I mars meddelade parlamentet, rådet och kommissionen att de hade kommit överens om reviderade version av SRM.
 

Under förhandlingarna presenterade parlamentet ett antal eftergifter som sannolikt kommer att förbättra införandet av SRM:
 

  • klargörande att ECB ska vara den huvudsakligt ansvariga myndigheten för att initiera en bankavvecklingsprocess, dock kan även den nyinstiftade ”Resolution Board" också spela en roll om ECB är ovillig att agera.
  • rådets roll begränsas – parlamentets förhandlare hävdar att detta kommer att hjälpa till att effektivisera en mycket komplex process för användandet av fondens medel. Detta gör det möjligt att en avvecklingsplan för en bank kan godkännas under en helg.
  • avvecklingsfonden (SRF), vars syfte är att fungera som en backstop efter att skuldnedskrivning är gjord kommer att tillåtas att låna upp på marknaden vilket ökar handlingsförmågan.
  • sammanslagningen av de nationella delarna i fonden (SRF) till en gemensam fond sker snabbare, med 40 procent som sammanslås under första året, 20 procent andra året och resterande 40 procent i lika delar under en ytterligare sexårsperiod. Målet för storleken på fonden är oförändrad på cirka 55 miljarder euro.
     

Vad återstår att göra?

Kompromissen som nåddes i mars tar upp de viktigaste frågorna om bankers avveckling inom eurozonen, vilket ger en förenklad beslutsstruktur med bemyndigande för SRM:s styrelse att agera snabbt för att avveckla banker i kris där inte mer än 5 miljarder euro av fondens medel berörs.
 

Men det kommer att finnas många utmaningar att hantera under en kort tid: anpassa befintlig och anta ny nationell lagstiftning i samtliga euroländer och bemanna styrelsen för SRM.
 

Från ett politiskt perspektiv återstår också frågan om var den absoluta gränsen för avveckling av banker inom euroområdet ligger. Mycket har gjorts under kort tid för att minska sannolikheten för stora offentliga räddningsaktioner. Europa har infört högre kapitalkrav, höjt kvaliteten, tuffare tillsyn och möjlighet till nedskrivning av fordringsägarnas skulder.
 

Fonden inom SRM kommer att bidra till att begränsa kriser, den kortare fonderingstiden och möjligheten att låna upp på marknaderna är också välkomna förändringar. Någon form av central eller offentlig backstop kommer sannolikt att krävas för att SRM ska anses som fullt trovärdig och hur den kan komma att se ut kommer vara en viktig uppgift för både nationella och europeiska politiker även efter årets val till Europaparlamentet.

Kontakta oss

André Wallenberg

Partner / rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier