Vilka derivat omfattas av EMIR – tveksamt om någon vet

2014-03-14

ESMA har under februari skrivit ett öppet brev till EU-kommissionen för att göra kommissionen uppmärksam på den otydlighet som finns angående vilka derivat som omfattas av EMIR (förordning EU 648/2014 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister).
 

Problemet är kopplat till definitionen av derivat i EMIR, som består av en hänvisning till det direktiv som reglerar värdepappersmarknaden (2004/39/EC, MiFID). MiFID har implementerats på olika sätt i olika medlemsländer. Detta innebär att det inte finns en enhetlig definition av derivat eller derivatkontrakt i EU, vilket i sin tur förhindrar en enhetlig tillämpning av EMIR. Detta gäller särskilt FX forwards och fysiskt avvecklade råvaruforwards.
 

Otydligheten innebär att skyldigheterna under EMIR riskerar att tillämpas olika i olika medlemsländer. Till exempel medför olika klassificeringar av derivat att rapportering till transaktionsregister görs inom vissa medlemsstater, men inte inom andra. Vidare skulle clearingkravet och riskbegränsningsteknikerna tillämpas olika i olika medlemsländer. Detta skulle innebära en ojämlikhet för parter under regelverket beroende på vilket land de är etablerade i, vilket strider mot själva andemeningen och syftet med regelverket.
 

ESMA ber därför kommissionen att skyndsamt klargöra definitionen av valutaderivat dels i relation till gränsdragningen mellan spot och forward och dels i relation till vad som menas med ”ingående för kommersiella ändamål”. Vidare ber de kommissionen klargöra definitionen av råvaruforwards som kan avvecklas fysiskt. Översynen av MiFID förväntas inte helt lösa problemet och kommer heller inte bli tillämpligt förrän tidigast slutet av 2016.
 

För att undvika en oenhetlig tillämpning av EMIR av EU-medlemsstaterna meddelar ESMA samtidigt att de förstår att nationella behöriga myndigheter, såsom Finansinspektionen, inte kommer att implementera relevanta bestämmelser i EMIR för kontrakt som inte tydligt har identifierats som derivatkontrakt inom EU. Detta gäller särskilt FX forwards med avvecklingsdag upp till sju dagar, FX forwards ingångna för kommersiella ändamål och fysiskt avvecklade råvaruforwards. Finansinspektionen har också meddelat att de inte har någon anledning att ha någon annan uppfattning än ESMA.
 

Enligt PwC:s bedömning är det därför rimligt att företagen inte behöver tillämpa EMIR:s bestämmelser för nämnda instrument tills definitionerna klargjorts.

Kontakta oss

Andreas Löfholm

Specialist inom regelverk för finansiella företag, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 41

Följ oss i sociala medier