Kundcase inom energisektorn

Avfall / VA

Utmaning

Sveriges kommuner har en utmaning i att bedriva effektiv avfallshantering i de relativt små operativa enheter som utgör huvuddelen av Sveriges kommuner. I strävan att skapa möjlighet till storskaliga effektiva anläggningar har många kommuner ingått interkommunal samverkan om de kapitalintensiva behandlingsanläggningarna. Problemet och utmaningen var att dessa kommunalt samägda avfallsverksamheter riskerade att bli ifrågasatta i sviterna av SYSAV-domen. Domen stipulerar att kommuner inte längre kan direkttilldela sina kommunala avfallsbolag kontrakt för avfallshantering. Detta tvingade i princip kommunerna till offentlig upphandling av alla avfallstjänster som inte utfördes i egen regi eller av eget helägt bolag.
 

PwC:s värdeskapande

PwC:s uppdrag var att göra en jämförande studie av interkommunal samverkan i andra länder med liknande struktur som i Sverige. De länder som ingick i studien var Norge och Nederländerna vars kommunstruktur liknar den svenska med små operativa enheter. I likhet med svenska förhållandena kunde de ha likartade svårigheter att utveckla vissa delar av avfallshanteringen. PwC hjälpte kunden att hitta argument för fortsatt samägande genom en analys av hur samägandefrågan har utvecklats över tid på de norska och holländska avfallsmarknaderna.

 

El

Utmaning

Ett kommunalt fastighetsbolag övervägde att investera i vindkraft för egen produktion av förnybar energi. Bolaget hade ingen tidigare erfarenhet av energibranschen och stod inför ett antal frågeställningar:

 • Vilken är den optimala ägarstrukturen för vindkraft med hänsyn till nuvarande fastighetsinnehav och energianvändning?
 • Vilka skattekonsekvenser skulle investeringen medföra?
 • Är erbjudandet från säljaren rimligt?
   

PwC:s värdeskapande

PwC bistod kunden genom hela processen vilket innebar följande:

 • Utredning av förutsättningarna för vindkraftproduktion genom en marknadsanalys med hänsyn till de lokala förhållandena.
 • Utredning och förslag på optimal ägarstruktur med hänsyn till befintlig koncernstruktur och skatteregler baserat på en utvärdering av bolagets fastigheter och energianvändning.
 • Värdering av vindkraftsprojektet och en rekommendation av värdet på affären.

 

Förnybart bränsle

Utmaning

Ett cleantechbolag, som utvecklar energieffektiv teknik för produktion av biobränsle, stod inför en ökad efterfrågan på sina produkter behövde utöka produktionskapaciteten. Bolaget var i behov av kort- och långsiktig kapitalanskaffning för att möjliggöra byggnation av ett biokombinat.
 

PwC:s värdeskapande

PwC hjälpte bolaget med kapitalanskaffningsprocessen genom att:

 • Strategiskt analysera relevanta delar av energimarknaden.
 • Identifiering av potentiella investerare med hänsyn till bolagets affärsidé och de synergier som kunde uppnås.
 • Sammanställning och analys av nödvändiga standardunderlag som krävs vid extern kapitalanskaffning

 

Gas

Utmaning

Ett ledande svenskt bolag verksamt på naturgasmarknaden stod inför en avyttringsprocess där flera av ägarna avsåg att sälja sitt innehav. Bolaget behövde snabbt nå ut på marknaden så att försäljningsprocessen kunde förkortas.
 

PwC:s värdeskapande

PwC bistod med vendor due diligence vilken inkluderade både en finansiell och kommersiell due diligence. PwC:s branschexpertis inom energi analyserade specifikt:

 • Underliggande marknadstillväxt samt potentiella risker och möjligheter i framtida utveckling av den svenska naturgasmarknaden
 • Utvecklingen av naturgasmarknaden ur ett kund- och segmentsperspektiv (hushåll, tung och lätt industri, kraftvärmesektorn med mera).
 • Bolagets styrkor och svagheter och hur tillväxten skulle kunna påverkas av dessa samt vilken effekt det skulle få för både potentiella industriella och icke-industriella köpare.
 • Analys och uppdatering av befintlig affärsplan med PwC:s estimerade prognos baserat på oberoende analys av naturgasmarknaden.

 

Värme

Utmaning

PwC var rådgivare i samband med att en energikoncern avyttrade delar av verksamheten genom att bilda ett dotterbolag och sälja det. Dotterbolaget var helt integrerat i koncernen och alla administrativa rutiner och system sköttes av moderbolaget alternativt via service center som ingick i koncernen. Det nybildade bolaget hade inte haft eget resultat eller balansansvar förrän bildandet och det var därför svårt att följa verksamhetens resultat, budget och avvikelser.
 

PwC:s värdeskapande

PwC var rådgivare till säljaren genom hela processen. Detta innebär att PwC har:

 • Varit projektledare och rådgivare i separationen och bolagiseringen av de delar av verksamheten som skulle avyttras. I alla dess delar och delprojekt var
 • målet att bolagets rapportering, rutiner, system, processer, policys, operations etc. skulle vara helt fristående från moderbolaget.
 • Genomlysning av det nya dotterbolaget ur ett finansiellt och strategiskt perspektiv genom Due Diligence.
 • Bolagisering av den verksamhet som skulle avyttras

 

Vindkraft

Så hjälpte vi ett kommunalt fastighetsbolag att värdera en investering i vindkraft

Ett kommunalt fastighetsbolag övervägde att investera i vindkraft för egen produktion av förnybar energi. Bolaget hade ingen tidigare erfarenhet av energibranschen och behövde hjälp med ett antal frågeställningar.
 

I arbetet utredde vi förutsättningarna för vindkraftproduktion genom en marknadsanalys som tog hänsyn till de lokala förhållandena. Vi gjorde också en utredning och gav förslag på optimal ägarstruktur som tog hänsyn till den befintliga koncernstrukturen och skatteregler utifrån en utvärdering av bolagets fastigheter och energianvändning. Vi gjorde slutligen en värdering av vindkraftsprojektet och en rekommendation av värdet på affären.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier