Koldioxidindexet 2017: Det finns ingen planet B

2017-11-29

grön växt gror oavsett koldioxiindex


Klimatfrågan är vår tids största utmaning och FN:s före detta vice ordförande Jan Eliasson uttryckte sig träffsäkert på Finansdagen:
– Det finns ingen planet B och därför måste vi värna om den planet vi har.  

Trenden visar ändå på det rakt motsatta om man ser på resultatet i PwC:s nya rapport "Low Carbon Economy Index 2017". Analysen visar att den globala ekonomins koldioxidintensitet minskade med enbart 2,6 procent under 2016, vilket enligt PwC:s beräkning innebär att minskningen framöver måste ligga på 6,3 procent årligen för att uppnå klimatmålen.

PwC:s nya rapport visar att G20-länderna uppvisar ojämna framsteg på klimatområdet. Hur ser du på utvecklingen Anna Elmfeldt, ansvarig för PwC:s branschsatsning Energy, Utilities & Resources?

"Utvecklingen går åt rätt håll, men för långsamt. Enorma investeringar görs världen över för att ställa om från fossil till förnybar energi, men det är lätt att glömma bort att i många delar av världen är utmaningen inte att ställa om till förnybart utan att överhuvudtaget se till att alla har tillgång till energi."

Anna Elmfeldt, ansvarig Energy, Utilities & Resources, PwC

Parisavtalet - därför måste koldioxidutsläppen begränsas

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal (Parisavtalet). I november 2016 trädde klimatavtalet i kraft. Det är ett globalt åtagande om att minska utsläppen, med ett gemensamt mål att begränsa den globala uppvärmningen till +2 °C.  

Avtalet avser såväl utsläpp från energianvändning, markanvändning, skogsbruk och industriella processer. 

Fyra viktigaste slutsatserna från rapporten - Koldioxidindexet 2017

Enligt rapporten är takten med vilken den globala ekonomins koldioxidintensitet minskar alltför låg.  Under 2016 minskade koldioxidintensiteten med  2,6 procent, då  minskningen borde uppgå till 6,3 procent för att nå målet om att begränsa uppvärmningen till 2 °C. Enligt rapporten beror det här på ländernas ojämna framsteg på klimatområdet.

  • Länder som ökade utsläppen var Indonesien, Argentina, Turkiet och Sydafrika.
  • Storbritannien och Kina var de länder som 2016  minskade sina koldioxidutsläpp mest, med 7,7 procent respektive 6,5 procent.
  • Kina var det land som investerade mest i ny driftskapacitet för produktion av förnybar energi 2016, och gick om USA.
  • Planerna på att stänga alla koleldade kraftverk i Storbritannien år 2025 spelade in och kolanvändningen sjönk med 52 procent. Gas och solenergi har ersatt bortfallet.

Storbritannien enda landet som minskade sina utsläpp mer än det uppsatta målet

Storbritannien var det enda land som fasade ut sin användning av fossila bränslen, mer än vad som krävdes för att nå tvågradersmålet. Storbritannien är också det land som har åstadkommit den största genomsnittliga utsläppsminskningen sedan år 2000.

En övergång från kol till gas i kombination med lägre energiförbrukning medförde att utsläppen minskade med 6 procent. Men nu när kolkraften nästan är utfasad i Storbritannien måste landet ta itu med andra utsläppskällor inom uppvärmnings- och transportområdena.

Kina följer Storbritannien i spåren. Kina har världens största förbrukning av energi och kol och lyckades minska kolanvändningen med 1,4 procent, följden av en ny energi- och miljöpolitik.

Sverige är föregångare med målsättning att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp

– I Sverige har vi varit tidigt ute med att minska andelen fossila bränslen i energisystemet bland annat genom omställning i värmesektorn men även med fokus på att minska utsläppen i industrin, säger Anna Elmfeldt, ansvarig för PwC:s branschsatsning Energy, Utilities & Resources.

Sedan 1990-talet har vi minskat de klimatpåverkande utsläppen med hela 25 procent, men har satt den fortsatta ambitionsnivån högt.

– Sverige vill vara ett föregångsland och har satt målet att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, fortsätter Elmfeldt.

Vår energiproduktion idag utgör en relativt låg andel av våra totala utsläpp och utmaningarna i Sverige finns i industrin och transportsektorn. I transportsektorn pågår omställningen med elbilar och biodrivmedel och inom industrin har flera intressanta projekt lanserats med bland annat användande av vätgas istället för kol i stålindustrin.

Frågetecknet för Sveriges del är dock detsamma som globalt, går utvecklingen tillräckligt fort för att nå målsättningen till år 2045?

Om rapporten "Low Carbon Economy Index 2017"

Det är för nionde året i rad som PwC sammanställer rapporten Low Carbon Index. Syftet är att följa G20-ländernas och de i länderna verksamma företagens framsteg med att minska koldioxidutsläppen. I rapporten mäter man energirelaterade utsläpp av växthusgaser per miljoner dollar i BNP. Modellen omfattar uppgifter om energianvändning och makroekonomisk data från G20-länder.

Termen koldioxidintensitet syftar på ett mått för ett lands koldioxidutsläpp, total- eller nettoutsläpp i förhållande till landets BNP.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranchen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide