LNG - energisektor med tillväxtpotential

2018-04-09

kvinna och man vid surfplatta på fält med vindkraftverk med småskalig LNG

Med striktare miljöreglering och investeringar inom infrastruktur väntas de ekonomiska drivkrafterna för företag att övergå till LNG som energikälla att stärkas inom flera sektorer och geografiska områden. Småskalig LNG är i dagsläget en nischad och relativt begränsad energisektor, men kan transformera energilandskapet.

Småskalig LNG (liquefied natural gas) tillhandahåller bränsle och energi för tre primära ändamål: bunkring, tunga vägtransporter och industriproduktion utanför gasnätet. Omställningar till LNG som energikälla inom dessa områden drivs framför allt av prisskillnader mellan LNG och olja.

Eftersom LNG är förhållandevis miljövänligt väntas de ekonomiska nyttorna med att övergå till LNG att öka i takt med att striktare miljöregleringar införs. Teknik och infrastruktur för distribution och användning av LNG är även kompatibel med flytande biogas (LBG), vilket möjliggör realisering av ytterligare miljöfördelar i framtiden.

  • De prisfördelar som LNG uppvisar i jämförelse med alternativa energikällor skapar goda förutsättningar för expansion av småskalig LNG. För att fullt ut realisera dessa prisfördelar i faktisk efterfrågan krävs investeringar i infrastruktur och logistiknätverk för småskalig LNG.

Att ta stark marknadsposition

De aktörer som tidigt investerar i småskalig LNG kan etablera starka marknadspositioner genom att:

  • de naturliga inträdesbarriärer som uppstår till följd av de initiala investeringarna
  • möjligheterna att säkra långsiktiga kontrakt med stora förbrukare av LNG
  • verksamhetsintegrering av hela eller flera led av värdekedjan inom småskalig LNG
  • möjligheterna att etablera långsiktiga partnerskap i syfte att minska kommersiella risker, säkra effektiv användning av resurser och synkronisera utvecklingen av komplementära projekt.

I Norden erbjuder vissa hamnar infrastruktur för småskalig LNG, men sektorn är fortfarande i en uppbyggnadsfas med ett antal infrastrukturprojekt under planering eller konstruktion.

Reducera lokal miljöpåverkan och negativa klimateffekter

Genom att byta från olja till LNG som fartygsbränsle kan både lokal miljöpåverkan och negativa klimateffekter reduceras. Svavel- och partikelutsläpp avlägsnas nästintill fullständigt, och kväve- samt koldioxidutsläpp minskas med 85-95 procent respektive 20-25 procent. Bränslebyte till LNG är ett effektivt och konkurrenskraftigt alternativ för rederier att efterleva striktare utsläppsbegränsningar för fartygstrafiken. För att möjliggöra denna omställning krävs anpassning av hamninfrastruktur till småskalig LNG för bunkring. Bland annat planerar Göteborgs Hamn för en ny importterminal för småskalig LNG i samarbete med Swedegas.

Alternativt bränsle för tunga fordon

Historiskt har tunga fordon inom transportsektorn primärt använt diesel som drivmedel, men LNG är ett alternativt bränsle som vinner mark. De ekonomiska drivkrafterna bakom byte till LNG som drivmedel bestäms delvis av det relativa priset jämfört med diesel, men även tillgänglighet till infrastruktur för tankning av LNG påverkar alternativets totala kostnadsbild. Därutöver är LNG ett miljövänligare bränsle än diesel, vilket skapar incitament för miljömedvetna transportföretag att genomföra bränslebyten till LNG.

Industriproduktion utanför gasnätet

Inom många industriprocesser konkurrerar LNG med andra bränslen som diesel, olja och kol. Investeringskostnaden för industriella aktörer att byta till LNG är relativt låg i jämförelse med motsvarande kostnader för rederier och transportföretag. För att möjliggöra bränslebyten till LNG utanför gasnätet krävs däremot infrastruktur inom småskalig LNG för att säkra effektiv bränsletillförsel. Under 2018 tas en ny importterminal för småskalig LNG i drift i Tornio. Projektet är ett joint venture mellan Skangas och ett antal industriföretag, däribland SSAB, som kommer att importera LNG till terminalen för användning i sina produktionsprocesser.

Läs mer om hur småskalig LNG kan transformera energilandskapet i PwC:s nya rapport "Small going big – Why small-scale LNG may be the next big wave".

Vad är småskalig LNG?

  • Småskalig LNG (liquefied natural gas) åsyftar direkt användning av flytande naturgas i dess flytande form, till skillnad från den traditionella metoden varvid LNG förgasas för att därefter introduceras på gasnätet.
  • Infrastruktur för småskalig LNG omfattar bland annat terminaler för export och import av LNG samt distributions- och fyllningsutrustning.
  • Infrastrukturen är vanligtvis avsedd att försörja en viss marknad, eller i vissa fall en specifik kund, med LNG.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranchen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide