Ideellt Forum 2018 – en dag på temat frihet och ansvar

2018-11-29

Johan Sverker, PwC

Johan Sverker, PwC.

Ideellt Forum 2018: Högintressanta insikter kring den ideella sektorn, lyckliga prisvinnare och presentationer av nya forskningsrön. Allt under årets tema "Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället".

Den 21 november hölls Ideellt Forum för 17 året i rad. Eventet arrangeras av Ideell Arena, PwC och Swedbank. Här diskuterades aktuella frågor inom den ideella sektorn och dagen är i dag en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare att träffas och utbyta erfarenheter. Temat för årets upplaga av Ideellt Forum var "Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället".

Årets arrangemang samlade närmare 180 personer i Bonnierhuset i Stockholm. Ett nytt och uppskattat inslag var det inledande frukostminglet där PwC:s Johan Sverker presenterade färska siffror på vilka som skänker pengar till ideella organisationer och pratade om förtroendet inom ideell sektor.

Svenska Turistföreningen vinner pris och Röda korset får hedersomnämnande

På Ideellt Forum är en återkommande höjdpunkt att dela ut utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn". I år vann Svenska Turistföreningen. Röda Korset fick hedersomnämnande för Bästa Hållbarhetsrapport. (Läs artikel om utmärkelsen här: Utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn till Svenska Turistföreningen.) Maria FränneVeronica Carlssonoch Jenny Nobrand från PwC gick igenom bedömningsprocess och delade med sig av  tips och inspiration om vad som är viktigt att tänka på vid upprättande av redovisningarna. I år låg fokus på hållbarhet och hur ideella organisationer redovisar resultat av sin verksamhet med hjälp av nyckeltal.

Finalisterna i utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn

Finalisterna i utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

– 2017 är första året med lagkrav för större organisationer att upprätta hållbarhetsrapporter. Kraven utifrån årsredovisningslagen är att upplysa om frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Men hur mycket och på vilket sätt organisationer redovisar under respektive område beror på vilken verksamhet som bedrivs. Det är viktigt att anpassa sin hållbarhetsrapport utifrån de egna förutsättningarna, tipsade Jenny Nobrand, expert kring hållbarhetsrapportering på PwC.

Några andra utmaningar som Jenny ser att organisationer behöver arbeta vidare med är att få till en röd tråd i rapporten, förbättra riskbeskrivningarna och att vara transparent med utmaningar man har stött på.

Röda tråden och relevanta nyckeltal viktiga

För lyckade redovisningar i sin helhet är det viktigaste budskapet att tänka på den röda tråden, det ska vara lätt och tydligt att följa kopplingen mellan organisationens ändamål, mål, aktiviteter och resultat/effekt. Det är också viktigt att anpassa vad som redovisas och följs upp. Nyckeltal och resultatmått bör just spegla den egna verksamheten på ett ändamålsenligt och intresseväckande sätt. Jämförelsetal bör inkluderas så att läsaren har något att relatera det presenterade måttet till, berättade Veronica Carlsson.

Lotta Törnberg och Charlotte Bäckstrand, Plan

Lotta Törnberg och Charlotte Bäckstrand, Plan.

Jenny Engström från Svenska Turistföreningen (STF) samt Charlotte Bäckstrand och Lotta Törnberg från Plan, (båda finalister i utmärkelsen Årets redovisning vid ett flertal tillfällen) berättade om sina processer under temat "Hur upprättar man en lyckad årsberättelse". Jenny Engström menade att nyckeln är att engagera hela organisationen att bidra med bilder, berättelser, expertkunskap, fakta och massa engagemang. 

Lotta Törnberg och Charlotte Bäckstrand betonade även de vikten av att skapa engagemang från hela organisationen för att kunna producera en lyckad och intressant produkt.

 – Vi valde för ett antal år sedan att inte trycka vår årsberättelse utan att i stället vara så digitala som möjligt. Genom en elektronisk version finns redovisningen alltid tillgänglig och läsaren kan lättare välja att läsa utvalda delar, berättade Lotta Törnberg.

Årsredovisningen som ett strategiskt verktyg

Både Plan och STF arbetar aktivt med bilder och filmer för att återge verksamheten och sammanfattar året för de intressenter som vill få informationen än mer komprimerad och lättillgänglig. Båda organisationerna följer även upp statistik om läsare av redovisningen och det visar sig att det är många fler än bara ekonomer och revisorer som är intresserade av deras verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Årsredovisningen blir ett viktigt sätt att berätta om sin verksamhet att nå ut till medlemmar, givare och andra intressenter.

Även Swedbank hade seminarier under förmiddagen med föreningsjuridik och erfarenheter av GDPR i fokus.

Anna Carlstedt och Lars Trägårdh

Anna Carlstedt och Lars Trägårdh.

Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson.

Högtillitssamhället i kris och riskerna med interna kontrollmekanismer

Ideellt Forum bjöd även in Lars Trägårdh och Susanne Wigorts Yngvesson som beskrev sin forskning och omvärldsspaningar om tillit och kontroll med ett sektorsperspektiv. Lars menar att det i dag finns skäl att tala om en kris i vårt högtillitssamhälle och reste viktiga frågor om civilsamhällesorganisationernas bidrag när tilliten försvagas.

Susanne talade i sin tur om vad ett utbrett kontrollsamhälle skulle kunna betyda för ideella organisationer och människors vilja att organisera sig. Susanne lyfte ett antal intressanta etiska dilemman och resonerade kring riskerna med att bygga in interna kontrollmekanismer utifrån tron att man som en ideell organisation behöver framstå på ett visst sätt. Föreläsningarna följdes av erfarenhetsutbyten och spännande diskussioner under ledning av moderator Anna Carlstedt.

Veronica Carlsson, projektledare för Ideellt Forum, om dagen:

– Jag tycker att det blev en mycket lyckad dag! Vi hade i år några nya inslag med frukostmingel och Anna Carlstedt som ny moderator för eftermiddagsprogrammet. Vi bjöd in Plan och STF som berättade om sina processer för upprättande av årsberättelser. Det var inspirerande och intressanta pass och extra kul att en av de organisationer som medverkade, STF, också vann utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Kontakta oss

Maria Fränne

Revisor, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 69

Följ oss i sociala medier