PwC och Svenska kyrkan: Revision och rådgivning till landets 1 300 församlingar

2020-04-21

PwC är vald revisor i många församlingar runt om i landet. I andra församlingar har vi fått förtroendet att vara rådgivare i olika frågor som är viktiga för Svenska kyrkans verksamhet

Revisionsarbetet och Svenska kyrkan

PwC har Sveriges främsta specialister inom revision för Svenska kyrkans församlingar och pastorat.  Vi anser att församlingar bör ha en huvudansvarig revisor med insikt i och erfarenhet av de speciella frågeställningar som uppstår i samband med revision av den typen av verksamhet som församlingar bedriver. För detta krävs intresse för verksamheten samt doku­menterad bred och djup erfarenhet inom dessa områden. 

Tillsammans med vår erfarenhet utgör våra interna certifierings­program grunden för goda kunskaper om Svenska kyrkan. Certifierings­programmet omfattar ut­bildning i Kyrkoordningen, Svenska kyrkans organisat­ion, kunskap om försam­lingens verksamhet, begravnings-verksamhet, bok­föringslagen, årsredovis­ningslagen, branschregler avseende redovisning med mera, och avslutas med ett kunskapsprov. Samtliga team som arbetar med församlingar, pastorat, stift och nationell nivå har genomgått certifieringspro­grammet.
 

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största trossam­fund med 3,9 miljoner medlemmar och utgör också en viktig institution i vårt samhälle. Försam­lingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt ut­öva diakoni och mission. Församlingen eller pastoratet är även en vik­tig kul­turbärare och ansvarar för vården av de cirka 4 000 kyrkobyggnader i hela Sverige. Svenska kyrkan har även myndig­hetsupp­giften att bedriva begravnings­verksamheten enligt begrav­ningslagens regler. 

Rådgivning till Svenska kyrkan

Historia och tradition är en viktig del av Svenska kyrkans identitet. Men minst lika viktigt är att blicka framåt. Hur kommer framtiden att forma Svenska kyrkan och hur vill Svenska kyrkan forma framtiden? Bland de grundläggande frågeställningarna som berör Svenska kyrkan och som vi på PwC kan hjälpa att besvara ingår:

  • Om civilsam­hället ska ta större del av det sociala ansvaret i samhället – vilken roll kommer Svenska kyrkan spela i detta sammanhang?

  • På vilket sätt kommer kyrkotillhörig­heten att ut­vecklas?

  • Utvecklingen av intäkterna har under en tid pekat nedåt. Hur prioriteras resurserna på bästa sätt för nå verk­samhetsmålen?

  • Samverkan är ett nyckel­begrepp i Svenska kyrkan idag med projekt som till exempel ge­mensam IT-plattform (GIP) och gemensam administrativ service (GAS) – finns det ytter­ligare samverkans­områden eller andra samverkans­former som kan ge bespa­ringar?

  • Är de lokaler som finns i församling­arna dimen­sionerade och anpassade utifrån dagens och fram­tidens verk­samhet? Hur kan lokalförsörjningsplaner bidra?

  • Med hur stort belopp kom­mer staten att bidra i fort­sättningen till att bevara det kul­turarv som finns i Svenska kyrkan?

  • Hur kommer gemen­sam begravnings­avgift för hela landet att på­verka begrav­ningsverk­samheten över tid?

  • Svenska kyrkan stöttar även människor som behöver god ledning och en bra organisation. PwC har lång erfarenhet av rådgivning kring styrning och ledning från såväl enheter inom Svenska kyrkan som andra idéburna organisationer. 

Vi på PwC hjälper landets församlingar att hantera dessa och många andra frågor. Det kan vi göra tack vare våra team som besitter spetskompetens som revisorer, redovisningsspecialister, skattejurister och rådgivare.

 

Kontakta oss

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Henrik Bergman

Henrik Bergman

Partner skatt, PwC Sverige

Tel 0703-97 01 09

Marianne Svensson

Marianne Svensson

Utbildare och specialist på kyrkoordningen, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 41

Emma Karlsson

Emma Karlsson

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 25 17

Följ oss i sociala medier