Effektiv verksamhet

Vi hjälper dig och din verksamhet att undersöka och analysera er förmåga att använda era resurser effektivt både utifrån hur det ser ut just hos dig, men också utifrån hur andra lyckas med att använda sina resurser.

Verksamhetsanalys

loading-player

Playback of this video is not currently available

Här lägger vi ett fokus på analys av verksamheten, det vill säga vad verksamheten gör och åstadkommer.

Vi hjälper er att identifiera hur man i ett nuläge förhåller sig till andra och/eller ta reda på vad vissa insatser har gett för effekter på vissa nyckeltal eller på kvalitet, samt även medarbetar- och brukarundersökningar. Är ni på väg in i en förändring är det också centralt att ha kontroll över hur nuläget ser ut inom en verksamhet. Då kan ni ha stöd i en genomförd verksamhetsanalys.

Bland våra konsulter finns både breda generalister och specialister som kan fånga väsentliga saker hos er oavsett verksamhetsområde eller typ av organisation utifrån en verksamhetsanalys.

 

Organisationsutveckling

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vi går här in på att jobba med hur verksamheten bedrivs eller bör bedrivas.

Ibland har ni tydliga behov av att utvärdera eller bedöma om den organisation ni har, eller delar av den, är funktionell och optimal utifrån uppdraget. Har ni en tydlighet i rollfördelning, är rätt processer på plats och fungerar dessa? Ni kan också behöva göra en omorganisation, men vet att ni behöver stöd i att finna rätt organisation, och på er väg dit behövs stöd i att engagera olika delar av verksamheten för att skapa en organisation som fungerar bättre.

Vi har omfattande erfarenhet av organisationsutveckling inom alla offentliga verksamhetsområden, och har jobbat med organisationsutveckling i alla typer av kommuner, regioner, landsting och samverkansförbund. Vi har konsulter som är specialiserade på organisationsutveckling, samtidigt som vi har bred erfarenhet från offentlig verksamhet.
 

Nyckeltalsanalys

loading-player

Playback of this video is not currently available

Genomförandet av en nyckeltalsanalys innebär att fokus läggs på er resursanvändning, d.v.s. hur medlen för era verksamheter används.

En analys av denna typ kan bidra till presentation av läge, mål och resultat för era verksamheter och er ekonomiska utveckling. Analysen blir ett signalsystem som speglar avvikelser jämfört med andra kommuner, över tid i er kommun och verksamhet. Den kan ge er stöd i förklaringar av skillnader, och vilka faktorer som är påverkbara och inte. Den kan också användas för att ni kan lära och utveckla verksamheten samt ge underlag för bra uppföljning och prognoser. Nyckeltalsanalyser kan genomföras löpande över tid där ni vill kunna följa er utveckling till följd av förändringar inom verksamheten, eller andra förändringar.

Om ni har planer på att införa en resursfördelningsmodell, eller utveckla resursfördelningen generellt kan en nyckeltalsanalys ge en tydligare bild av hur läget ser ut hos er just nu.

 

Administrativt stöd

Vår kartläggning av administrativt stöd handlar i grunden om att ge en beskrivning av förmågan hos era administrativa funktioner att möta den nuvarande och framtida kompetenskrav som er verksamhet har.

Många offentliga verksamheter har idag utmaningar inom det administrativa stödet, som är centrala i de olika stödprocesser som till exempel finns inom er organisation: ekonomi, personalfrågor, verksamhetsuppföljning, planering med mera. Det administrativa stödet och den administrativa organisationen behöver fungera optimalt för att de verksamheter hos er som står för huvudprocesserna ska kunna fullgöra sitt uppdrag med högsta kvalitet.

Vi genomför kartläggningar av det administrativa stödets kompetens och förmåga utifrån de behov som ni har. Det kan handla om en kommunal förvaltning, en hel kommun och även en myndighet. Kartläggningarna visar på de kompetenser och kompetensbrister som finns i organisationen och kan användas för era kompetensutvecklingsinsatser, och vi föreslår också vid behov organisationsförändringar utifrån kartläggningen och analysen som gör att er organisation får ett bättre fungerande stöd.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier