Risk- och säkerhetsarbete

Trygghet genom förebyggande arbete

Säkerhetsfrågor blir allt viktigare för kommuner och landsting och man behöver skapa en trygg miljö för både anställda och förtroendevalda, samtidigt som organisationen ska värna om medborgarna. Det egna, interna skyddet är en viktig grund för en bra kommunal riskhantering. Kommunen har även ett uppdrag både att förebygga och hantera olyckor, inte minst genom sin organisation för räddningstjänst. Det ska finnas en planering för och förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser i samverkan med andra inom kommunens geografiska område. Landstingen och kommunerna ska i förväg analysera risker och planera för att hantera dem.

Beredskap som fungerar på riktigt

Att ha en väl genomarbetad olycksberedskap och krisplan som fungerar i praktiken är en del av det viktiga risk- och säkerhetsarbetet inom kommun och landsting. Vi är välmeriterade specialister inom området och har både bred och djup kunskap om utmaningarna inom kommuner och landsting. Vi har även specialistkompetens inom internt skydd, riskhantering, säkerhet, krisberedskap och räddningstjänst, likväl som erfarenhet av att hjälpa kommuner och landsting att bli säkrare och bättre.

Strategier och styrning

Det krävs en medveten strategi och styrning för att säkerhetsfrågorna ska få utrymme och genomslag. Detta såväl som uppföljning och utvärdering är grunderna i ett fungerande riskhanteringsarbete. Vi hjälper kunder att inventera nuläge och föreslå förbättringar, att bygga upp ett fungerande arbete och skapa relevanta styrdokument såväl som utvärdera specifika områden som kanske kräver ett externt öga. Krav finns till exempel i lagen om skydd moto lyckor och i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vi är vana vid att röra oss i den kommunala kontexten, både på politisk nivå och tjänstemannanivå.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier