Försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheter och organisationer med koppling till försvar, säkerhet och krisberedskap står inför stora utmaningar för att kunna hantera en alltmer komplex och resurssnål miljö. Fokus kan för många vara att få ut maximal förmåga per investerad krona. För statliga myndigheter ställs kravet att kunna fungera även vid en kris eller extraordinär händelse. Vissa myndigheter har ett särskilt utpekat ansvar för krisberedskap, vilket ställer ytterligare, specifika krav. Det handlar t ex om att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, övningar, ha en så kallad tjänsteman i beredskap och delta i olika fastställda samverkansområden inom krisberedskap.

Inom PwC arbetar vi både nationellt och internationellt med strategiska men även transformationsinriktade frågeställningar tillsammans med de största myndigheterna och organisationerna med koppling till försvar och samhällsberedskap.

Vi har god erfarenhet av exempelvis genomlysningar av organisationers krisberedskap, verksamhetsstyrning inom riskhantering och internt skydd, förbättring av säkerhetsorganisationer och granskning av utförda risk- och sårbarhetsanalyser. Vi har även framstående experter inom t ex informationssäkerhet som kan hjälpa er att hitta och åtgärda brister i era IT-system.

Ibland krävs kanske en second opinion på en organisations krishanteringsplan eller övning av krisberedskapsförmågan för att ständigt hålla frågorna aktuella. Vi gör t ex uppdrag enligt krav som återfinns i krisberedskapsförordningen, men även mer försvarsrelaterade uppdrag.

Exempel på nyligen genomförda uppdrag omfattar bland annat:

  • Förbättrat Försvarsmaktens materielförsörjning/logistik genom analys och definition av förbättringspotential, prioritering samt genomförande av initiativ för att realisera dessa.
  • Inom ramen för införandet av nytt affärsstödsystem i Försvarsmakten definierat behov av åtgärder för att införa en framtida förvaltningsmodell kopplat till verksamhetens behov.
  • Granskning och uppföljning av omstrukturering av verksamhet mellan Försvarsmakten och FMV med syfte att skapa underlag för FMV:s ledningsbeslut om åtgärder för att nå fastställda effekter.

Kontakta oss

Peter Malmgren

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier