Teknikjättarnas dominans ifrågasätts och regleringar runt hörnet

Den digitala utvecklingen har ibland lyfts fram som den fjärde industriella revolutionen och de tekniska framstegen har firat stora framgångar. På senare år har dock även mer kritiska infallsvinklar på utvecklingen lyfts fram. Oavsett om det handlar om cyberhot mot företag och nationer, sekretessfrågor på individnivå, ifrågasättande av makt över innehåll som koncentreras till ett fåtal dominerande aktörer, eller hälsoaspekter, så reses nu allt fler frågetecken kring hur det digitala samhället ska hanteras. Behövs till exempel mer av reglering och hur ser företagsledarna på framtiden när det gäller de här frågorna?

En slutsats från årets undersökning är att vi kommer att få se mer av lagstiftning som kretsar kring begränsningar framöver. Dels så ser 71 procent av vd:arna framför sig mer av tvingande reglering av innehåll från politiska beslutsfattare. Dels anger 68 procent av företagsledarna att fler initiativ kommer att tas när det gäller att bryta upp de oligopolliknande positioner som flera aktörer har inom området. Än mer övertygade om den utvecklingen är de svenska vd:arna, där så många som 75 procent tror att teknikjättarnas dominans kommer att utmanas från politikerhåll.

"The rules governing the Internet allowed a generation of entrepreneurs to build services that changed the world and created a lot of value in people's lives. It's time to update these rules to define clear responsibilities for people, companies and governments going forward."

Mark Zuckerberg citat från Washington Post 30 mars 2019

Utvecklingen med ökad statlig inblandning och styrning av innehåll och integritetsaspekter genom lagstiftning, väntas enligt många av företagsledarna leda till en mer uppbruten och fraktionerad digital miljö. Trenden är allra tydligast i Nordamerika och här kan det finnas en koppling till att cyberhoten där till och med ses som den största tillväxthämmande risken, samt historiken av ett valsystem som utsatts för påverkan. Med tanke på att ett nytt presidentval väntar under 2020 lär diskussionen intensifieras.

Konsekvensen av den förväntade statliga inblandningen inom de här områdena kan naturligtvis även leda till oönskade effekter. Dels kan utvecklingen bromsas upp då entreprenörsinitiativ och ny tjänsteutveckling riskerar att hämmas. Dessutom finns risk för ett ökat kontrollsamhälle. De tekniska framstegen är självklara förutsättningar för samhällets utveckling, men det finns samtidigt även en baksida i form av ökade risker kopplade till den nya tekniken. Därför behövs en balansgång mellan teknikutveckling och samhällssäkerhet för att digitaliseringen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi kan redan nu se en vattendelare mellan ökad kontroll och mer av öppenhet och demokrati. I Europa har arbetet börjat i den ena änden med skyddet av individens personuppgifter genom GDPR. I andra delar av världen skapas i stället högteknologiska samhällen med helt andra drivkrafter och där medborgare utsätts för massiv övervakning.
 

Att navigera i det nya digitala regellandskapet

Under 2018 togs ett stort steg för att stärka den personliga integriteten i det digitala samhället i och med GDPR-regelverkets införande. Den nya lagstiftningen stärker rättigheterna och ökar skyddet för privatpersoner och ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter. Den nya lagstiftningen är gemensam för hela EU och innebär att företag, myndigheter och andra som samlar in uppgifter måste kunna visa att de tar ansvar, bland annat ställs krav på att de dokumenterar hur de resonerat när de samlar in och använder personuppgifter.

Under förra året pågick ett trettiotal granskningsärenden från Datainspektionens sida här i Sverige när det gäller efterlevnad av reglerna och vi kan förvänta oss allt fler utslag av dessa granskningar under 2020. Om vi blickar ut i Europa så delades kraftfulla sanktioner ut vid flera tillfällen, bland annat så tvingades ett internationellt flygbolag böta 183 miljoner pund på grund av bristande efterlevnad av GDPR7 . Med andra ord så finns det nu stor anledning för alla verksamheter att följa upp sitt arbete med GDPR-frågorna.

Att företagsledarna tycker att det behövs stort fokus på de här frågorna är tydligt i årets undersökning. Reglering kring data och integritet ses till och med som mer prioriterat än arbetsrelaterade regler.

Företagsledarna menar även att det finns behov av insatser från politikerhåll när det gäller regler som kan öka konsumentsäkerhet och samtidigt bibehålla en rättvis konkurrenssituation inom näringslivet. Här tycker 53 procent av de svenska företagsledarna att så inte är fallet i nuläget, vilket kan jämföras med endast 17 procent som tycker att den här utvecklingen sker i dag.

Företagsledarna skalar ner sin digitala närvaro

Under det senaste året har närmare hälften av företagsledarna vidtagit åtgärder som minskar deras närvaro och spårbarhet i den digitala världen. Drygt var fjärde vd (26 procent) har till exempel raderat minst ett konto i sociala medier och 23 procent har slutat att använda digitala assistenter som Siri från Apple och Google Assistant. Flera vd:ar har även varit i kontakt med företag angående hantering och radering av insamlad data.

Det finns flera bakomliggande orsaker till den här utvecklingen. Dels har vi den allt mer tilltagande uppmärksamheten kring cybersäkerhet. Dels hälsoaspekterna på individuell nivå samt diskussion om digital balans som blir allt mer framträdande. Dessutom talas det allt mer om den digitala integriteten och hur du som privatperson måste kunna känna dig säker på att känslig data inte sprids vidare under okontrollerade former.

Tekniksamarbeten för ett säkrare samhälle

Resultaten visar även på vikten av att bygga förtroende i framtidens samhälle via samarbete när det gäller ny teknik. När företagsledarna listar vilka delar som är viktigast att samarbeta kring för att skapa förtroende i samhället, så hamnar cybersäkerhet i topp med 27 procent, följt av digital integritet (17 procent) och AI (16 procent). Företagsledarna vill även se mer av samarbete mellan politiska beslutsfattare/regeringar och näringslivet för att skapa gemensamma strategier för cybersäkerhet. Den här uppfattningen gäller i än högre grad i Sverige där bara 21 procent uppger att den här formen av samarbete finns på plats i dagsläget, jämfört med 40 procent globalt.


"Det råder inget tvivel om att den digitala utvecklingen leder samhället framåt. Samtidigt ser vi nu att den inledande entusiasmen tycks ha förbytts mot en något mer restriktiv tekniksyn bland världens företagsledare. Teknik som AI, cloud och automatisering leder till fantastiska möjligheter och vi ser allt fler exempel på hur utvecklingen påverkar verksamheter i grunden. Men samtidigt som vi rusar in i framtiden får vi inte bli fartblinda och det behövs en noggrann diskussion om vägen framåt. Inom AI-området måste begrepp som ansvar och styrning fyllas med innebörd och efterlevas. Det behövs mer av samarbete mellan näringsliv och övriga delar av samhället och fler gemensamma lösningar över nationsgränser för att skapa framtidens hållbara tekniksamhälle, där allt mer blir uppkopplat, sammankopplat och realtidsdrivet."

Bo Karlsson, ansvarig Business Transformation, PwC Sverige

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier