Klimatkrisen – från rött skynke till grön utveckling

Att klimatkrisen är ett faktum är det få som betvivlar. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uppskattar att temperaturen på jordens yta nu är 1°C över den förindustriella nivån. Den ökar dessutom drastiskt med runt 0,2°C per decennium. Det görs framsteg på vägen mot de uttalade målsättningarna för klimatarbetet, som till exempel energieffektivisering och större fokus på förnybara energikällor. Tyvärr visar dock PwC:s egen forskning att förändringstakten på senare tid har planat ut1.

Samtidigt finns det även ljuspunkter vid sidan av den negativa klimatbilden. Allt fler företagsledare menar nämligen att det finns tydliga uppsidor kopplade till arbetet med att lösa klimatfrågan. Hela 63 procent av vd:arna säger nu att initiativ inom klimatområdet kommer att leda till möjligheter när det gäller nya tjänster och produkter för den egna verksamheten. I Sverige är bilden än tydligare, där tre av fyra företagsledare ger samma svar. Även synen på hur varumärket influeras är tydlig. Här uppger 75 procent att engagemang kring klimatfrågorna påverkar hur omvärldens intressenter ser på bolaget.

I jämförelse med läget för tio år sedan så har utvecklingen varit särskilt anmärkningsvärd i Kina, där klimatfrågan som möjliggörare har klättrat i raketfart. Från att bara två procent var helt övertygade om affärsmöjligheter i form av nya produkter och tjänster år 2010, så toppar nu Kina listan med närmare hälften av vd:arna som ger samma svar. En positiv utveckling sker även i länder som Indien, Japan och Brasilien. I Europa är bilden mer blandad, med en tillbakagång i Frankrike och Storbritannien, medan Tyskland uppvisar en ökning.

Samtidigt som allt fler ser positivt på innovation kopplat till klimatet, så är det mycket förvånande att så många som 35 procent av företagsledarna inte oroar sig för klimatförändring och skador på miljön. I Sverige är det i princip lika många (32 procent) som har samma åsikt.

När Climate Change Performance Index 2020 presenterades under FN:s klimatmöte Cop 252 så hamnar Sverige fortsatt i topp. Rankingen baseras på ländernas samlade insatser inom 14 delområden. Även om företagsledarna i Kina ser positivt på möjligheterna kopplade till klimatfrågorna, så är Kina trots allt det land som står för de största utsläppen och hamnar först på plats 30 av de 61 nationer som ingår i kartläggningen. Om Kina gör verklighet av sina omfattande planer inom kolkraftssektorn, så finns en stor risk för att de halkar ner betydligt i framtida kartläggningar. Än värre ställt är det för deras kombattant USA, som placerar sig sist av alla 61 länder, med noteringen "låg" eller "väldigt låg" inom nästan samtliga undersökta parametrar. Giganterna USA och Kina borde med andra ord fokusera mindre på handelskrig och istället ta fighten mot klimatförändringarna.
 

"Synen på företagande har delvis förändrats och nya affärsidéer utgår allt oftare från klimat- och hållbarhetsaspekter. Vi ser att europeisk och nationell lagstiftning tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor och bolagens redovisning av risker kopplat till bland annat klimatet förväntas få mer plats i rapporteringen. Att minska klimatpåverkan kräver omställning och förändring, oavsett om det gäller bolag eller enskilda individer. Därför är det glädjande att företagsledare världen över nu också ser möjligheterna i klimatomställningen. Att våga tänka nytt visar på mod och insikt, men för att lyckas så måste hållbarhetsfrågorna integreras på alla plan i verksamheten."

Karin Juslin, hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Dags att agera nu tillsammans

Ett ökat internationellt samarbete är enligt många bedömare en nyckelfråga för att Ett ökat internationellt samarbete är enligt många bedömare en nyckelfråga för att hantera och motverka den klimatpåverkan som sker. Här ger dock undersökningen en dyster signal då hälften av företagsledarna (49 procent) saknar initiativ när det gäller samarbete mellan politiska beslutsfattare och näringslivet för att hantera klimatriskerna mer effektivt. Betydligt fler än de 36 procent av vd:arna som menar att så sker i dagsläget. Noterbart här är även hur Nordamerika sticker ut i negativ bemärkelse när det gäller synen på gemensamma lösningar, där så få som 19 procent ser samarbetsformer i dagsläget.

Vi inom PwC Sverige har bestämt oss för att arbeta ännu mer målinriktat med att hjälpa människor, företag och organisationer att agera hållbart på riktigt inom ramen för satsningen #ageranu. Hållbarhet handlar också om så mycket mer än klimatarbete. Här inryms även sociala aspekten och ekonomiska dimensioner. Nu sträcker vi ut en hand till näringslivet till att agera tillsammans med oss för en mer hållbar framtid.


Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier