Framtidens kompetens byggs inifrån och genom samarbete

Företagsledare världen över menar att det finns ett samband mellan ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling och bolagens tillväxt. De verksamheter som har fokuserat på kompetensutveckling blir även mer framgångsrika när det gäller produktivitet och når en högre grad av innovation. Skillnaden är tydlig när undersökningen tittar närmare på de bolag som har arbetat längre med kompetensinsatser i förhållande till de som är relativt nya på området.

Företagen och den akademiska världen behöver kroka arm

Jakten på kompetens innebär att arbetsmarknaden inte kommer att kunna tillgodose kompetensbehovet i organisationer fullt ut. I stället måste bolagen i högre grad själva utveckla den egna framtida kunskapskraften. Samtidigt finns det utmaningar i ett utbildningsperspektiv där det krävs mer av samarbete mellan näringsliv och övriga delar av samhället, så som den akademiska världen. Om vi blickar mot svaren i undersökningen så är det bara 13 procent av företagsledarna globalt och endast 9 procent i Sverige, som säger att det har gjorts tydliga framsteg inom det här området. 

En skola för livet och med näringslivet

Debatten om den svenska skolan handlar mycket om resultat och jämförande undersökningar som OECD:s Programme for International Student Assessment (PISA). Här kan vi se att de svenska resultaten pekade i en positiv riktning då ny statistik presenterades under slutet av fjolåret11. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA tittar närmare på. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka. Samtidigt är den svenska skolan mer ojämn än skolor i övriga Norden och här går det inte att se någon förbättring under senare år. Resultaten visar också att elever som går i skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning riskerar att få sämre undervisning.

I de här jämförelserna saknas dock tyvärr allt för ofta den dimension som handlar om samarbete mellan företag och skolväsende. Frågan om privatisering av skolan är visserligen även en omdebatterad fråga i Sverige men handlar då mer om formen än själva substansen i lärandet. Enligt årets undersökning är bilden entydig om att det behövs mindre av gränser mellan skola och företag och mer av gemensamma insatser. Att utbilda för framtiden bör i högre grad involvera och uppmuntra kontakter mellan näringsliv och utbildning på många olika sätt och genom hela skolsystemet, till exempel genom involvering i utbildningsmoment, mentorskap, läxhjälp och praktik. På så sätt skapas förståelse för och kunskap om arbetslivet, samtidigt som näringslivets framtida kompetensförsörjning underlättas.
 

Företagsledarnas utmaningar när det gäller kompetensutveckling

När det kommer till utmaningar i det egna bolaget så hamnar tre områden i topp för att kunna genomföra viktiga insatser för kompetensutveckling. Det handlar om medarbetarnas intresse för att ta till sig och lära sig nya kunskaper, möjligheten att behålla de medarbetare som har kompetensutvecklats, samt möjlighet till resurser i form av budget, personal, tid och kunskap.

Noterbart här är att det sista av dessa tre områden sticker ut rejält när det gäller de svenska resultaten och som anges av ungefär var fjärde företagsledare. Det är självklart oroväckande att det investeras för lite i kompetensutveckling runt om i företagarsverige. Vår åsikt är att alla svenska företag måste arbeta strategiskt och långsiktigt med resursfrågan, både när det gäller intern utveckling och extern kompetensförsörjning.


"Det är glädjande att företagsledare världen över ser kopplingen mellan kompetensutveckling och tillväxt. Samtidigt är det bekymmersamt att inte fler företag investerar mer i kunskap eller förstår att de själva behöver ta ett större ansvar för att utveckla den framtida arbetskraften. Alla företag bör fundera över hur de kan arbeta mer långsiktigt med kompetensförsörjning, särskilt idag då vår omvärld förändras i allt snabbare takt. Genom att skapa möjligheter för medarbetarna att utvecklas skapas också möjligheten för företag att utvecklas och bli mer lönsamma. Detta är gynnsamt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då det idag ofta råder stor brist på rätt kompetens inom flera områden. Kompetensutveckling är i allra högsta grad en fråga som bör finnas på alla företagsledningars och styrelsers agendor."

Katarina Roddar, personaldirektör, PwC Sverige

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier