Färre orosmoln på den svenska näringslivshimlen

För mycket regler, så kallad överreglering, är fortsatt det största orosmomentet för företagsledare i världen, men hack i häl följer nu oro för handelskonflikter, som ökar med fyra procentenheter sedan fjolåret. Här finns en tydlig koppling till handelskonflikten mellan USA och Kina, som riskerar att utvecklas till ett långvarigt normaltillstånd trots de framsteg som togs i slutet av förra året. Lägg därtill att Kina förväntas vara mycket långsiktiga i sitt strategiska förhållningssätt till handelsfrågorna, vilket även det talar mot ett avslut av konflikten i närtid. Klättrar upp närmare orostoppen gör även osäkerheten när det gäller tillväxten i ekonomin (upp tio procentenheter) och cyberhoten (upp tre procentenheter).
 

Det är svårt att avgöra om den här oron baseras på den pågående utvecklingen eller mer handlar om antaganden. Inom ett område kan vi dock konstatera att resultaten stämmer överens med bolagens verklighet och det är inom cybersäkerhet. Här uppger hälften av de större svenska bolagen att de har varit utsatta för incidenter och de ser en konstant ökning av angrepp1.

Generellt så är de svenska företagsledarna betydligt mindre oroade över de enskilda hoten och vi ser glädjande nog en tydlig minskning inom de flesta av områdena i förhållande till fjolåret. När det gäller de tre orosområden som ökat mest så är skillnaderna stora mellan synen globalt och i Sverige. Till exempel så är det bara 17 procent av de svenska vd:arna som är mycket oroade över cyberhoten, det vill säga hälften så stor andel i jämförelse med det globala snittet. Är vi så väl förberedda jämfört med våra konkurrenter, eller finns det en naivitet bland svenska bolag när det gäller synen på cyberriskerna? Svaret på den frågan är att vi ser en stor variation utefter branscher och bolag. Som exempel upplever vi att finans- och banksektorn har varit tidiga med satsningar på cybersäkerhet, vilket är fullt naturligt med tanke på att de digitala transaktionerna är utsatta för cyberhot. Andra branscher släpar tyvärr efter och vi ser även att många mindre och medelstora bolag inte har uppmärksammat de digitala säkerhetsutmaningarna i tillräckligt hög grad.

Även om den svenska oron är på en genomgående lägre nivå, så finns det ett specifikt område där de svenska vd:arna är lika oroliga för det kommande året som sina globala motsvarigheter och det gäller fluktuation av växelkurs. Här har den svenska oron dessutom ökat i förhållande till föregående år. Resultatet är en naturlig konsekvens av den svenska kronans fortsatt svaga ställning där kronfallet fortsatte mot samtliga ledande valutor under fjolåret. Om kronan fortsätter vara svag är det självfallet gynnsamt för utrikeshandeln, men den riskerar samtidigt att urholka förtroendet för svensk penningpolitik i ett längre perspektiv.


"Cyberbrotten är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Därför är det inte överraskande att företagsledarna i undersökningen ser på cyberhoten som en av de främsta orsakerna till oro. I takt med att digitaliseringen har rullat framåt i expressfart har vi byggt upp en säkerhetsskuld som vi nu måste börja betala av på. Den digitala utvecklingen måste mötas med ett parallellt säkerhetstänk. Först då kan vi bygga framtidens hållbara digitala samhälle. Ökad cybersäkerhet kräver både globala initiativ, nationella lösningar och beslutsamt agerande i organisationer."

Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

"Undersökningen bekräftar att riskperspektivet omfattar väldigt många olika utmaningar. Det innebär i sin tur att bolagens riskhantering måste ta ett övergripande helhetsgrepp på verksamhetsrisker, som sedan bryts ner i olika specifika områden. Vissa farhågor som företagsledarna lyfter fram är väldigt direkta, som ökad oro för cyberhot och förhållningssätt till rekrytering och kompetens. Andra risker kan vid en första anblick ses som svåra att påverka. Ingenting kan vara mer fel. Det går alltid att skapa förberedelse för eventuella utmaningar, det som vi kallar för riskmedvetenhet."

Anneli Granqvist, ansvarig Risk Advisory, PwC Sverige

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier