Forensic Services - Misconduct Response Diagnostics

Identifiera dina svagheter och kritiska processer

Misconduct Response Diagnostics - Identifiera dina svagheter och era kritiska processer för att kunna hantera förtroenderisker bättre


Misconduct Response Diagnostics är ett analysverktyg för att testa nyckelkunskaper och beredskap hos styrelseledamöter och ledande befattningshavare, när det gäller att konkret känna till och förstå de kritiska processerna för att snabbt och på ett bra sätt kunna hantera förtroenderisker i den egna organisationen.

Diagnostiken baseras huvudsakligen på personliga intervjuer där svåra och utmanande frågor diskuteras. Förtroenderisker kräver ofta att rätt beslut fattas mycket snabbt för att situationen inte ska bli svårare eller till och med omöjlig att kontrollera, vilket vi lägger stor vikt vid under intervjuerna.

Analysen visar hur väl förberett företaget är för hantering av incidenter med fokus på

  • att identifiera sårbarheter i företagets informationskanaler
  • att åskådliggöra brister i hanteringen och rapporteringen av förtroenderisker
  • att få veta om det finns en tillräckligt god samsyn på förtroenderisker
  • att få förslag till förbättringsåtgärder i företagets övergripande riskhanteringsprocesser
  • att få praktiska råd om hur man blir en bättre kravställare och höja sin kompetens

Lämplig storlek på intervjugruppen kan variera med verksamhet och struktur. Fem till sju personer, varav hälften bör ingå i styrelsen, kan vara en bra utgångspunkt. Varje intervju tar cirka 1,5 timme att genomföra. Resultatet presenteras vid exempelvis ett styrelsemöte eller ledningsgruppsmöte.

Vår analys levereras och föredras ungefär en vecka efter att samtliga intervjuer har genomförts. Analysen kan genomföras och presenteras på svenska eller engelska.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Följ oss i sociala medier