PwC var rådgivare till Göteborgs Stad i privatiseringsprocessen av driften av Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn

PwC anlitades som exklusiv rådgivare av Göteborgs Hamn, ägd av Göteborgs Stad, i processen att privatisera driften av de tre terminalerna genom en försäljning av de tre separata terminalbolagen.

Uppdraget bestod i att genomföra interna förberedelser och assistera i kontakten med interna och externa intressenter. Detta gjordes i nära samarbete med Göteborgs Hamn och pågick i nästan två år.

PwC hjälpte även Göteborgs Hamn att upprätta prognoser och affärsplaner för att identifiera framtida möjligheter inom de tre bolagen.

Det dagliga arbetet och projektledningen utfördes av specialister inom PwC Göteborg med support av specialister från PwC Stockholm och hamn- och infrastrukturexperter från PwC Storbritannien. Gemensamma workshops, med hela PwC:s team, klient och dennes övriga rådgivare hölls på en regelbunden basis och anordnades av PwC.

Projektet utgick från klientens önskan om terminalerfarna köpare och en process med låg transaktionsrisk, inga avbrott och med goda finansiella resultat. I samtliga tre transaktioner strukturerade PwC en process med ett stort antal intressenter med god erfarenhet inom terminalhantering för att uppnå en konkurrensutsatt process med låg risk.

I oktober 2011 var samtliga terminaler avyttrade till nya ägare. Totalt finansiellt resultat, bestående av köpeskillingar och koncessionsavtal på 10 till 25 år, uppgår till ett antal miljarder kronor.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier