Vilka är redovisningsimplikationerna av covid-19?

2020-04-22

man på kontor tittar ner på skärm

Utbrottet av covid-19 berör samhällen och företagande på olika sätt i olika delar av världen. Bolag måste adressera frågor som kan påverka den finansiella rapporteringen i kvartalsrapporter och årsredovisningar. Effekterna på de finansiella rapporterna handlar inte bara om värderingar av tillgångar och skulder, utan också om upplysningar och eventuellt även företagets förmåga att fortleva.

Exempel på områden som kan påverka redovisning, värdering och upplysningar i de finansiella rapporterna: 

 • Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

 • Intäktsredovisning och förlustkontrakt

 • Ändringar i leasingavtal – leasetagare och leasegivare

 • Kreditreserveringar 

 • Kovenanter och omförhandlingar av finansiella skulder

 • Nedskrivningsbehov av andelar i intressebolag eller joint venture 

 • Värdering av tillgångar/skulder till verkligt värde, exempelvis förvaltningsfastigheter, dotterbolag, joint ventures, intressebolag, andra innehav och tilläggsköpeskillingar. 

 • Värdering av lager – nedskrivning till nettoförsäljningsvärde

 • Nya avsättningar eller ändrade belopp för tidigare gjorda avsättningar  

 • Aktierelaterade ersättningar – intjänandevillkor och förändringar av villkoren

 • Pensioner - diskonteringsräntan och värdering av förvaltningstillgångar

 • Uppskjutna skattefordringar kopplat till underskottsavdrag

 • Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

 • Going concern
 • Statliga stöd


Vill du veta mer om hur covid-19 påverkar den finansiella rapporteringen?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Anna Lindén

Anna Lindén

Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Johan Ericsson

Johan Ericsson

Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 37

Följ oss i sociala medier