Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Rekonstruktion av företag

man diskuterar en rekonstruktion

Att driva företag i en finansiellt ansträngd situation är utmanande. Ett alternativ som innebär en ny chans för ett konkurshotat företag är rekonstruktion. Här går vi igenom olika åtgärder som kan vara aktuella under en rekonstruktion.

Vad är skillnaden mellan rekonstruktion och konkurs?

Syftet med en företagsrekonstruktion är att omstrukturera verksamheten för att få den livskraftig vilket till exempel kan innebära att skulder skrivs ner och justeringar av bolagets inriktning sker. Medan vid en konkurs är ett av syftena att avveckla verksamheten och att se till att fordringsägarna får så stor del av sina fordringar som möjligt. 

Vilka förändringar kan man göra under en rekonstruktion?

Omstrukturering av ett företag innebär att företagsledningen förändrar organisationsstrukturen eller affärsmodellen. Företagsledningen kan förändra juridiska enheter, ägandet, operativa eller andra strukturer i företaget. Ledningen kan också göra finansiella justeringar av företagets tillgångar och skulder. Syftet är att göra företaget mer lönsamt eller skapa en bättre organisation som är anpassad efter de nya marknadsförhållandena.

När ska företaget gå in i en rekonstruktion?

Tidsaspekten är en viktig faktor. Det är ofta nödvändigt att göra en rekonstruktion så tidigt som möjligt för att kunna skapa handlingsutrymme. Om processen börjar för sent kan handlingsalternativen minska.
 

Utmaningar för företag som befinner sig i en rekonstruktionsfas

Företag kan hamna i svåra ekonomiska situationer som en följd av hård konkurrens, skiftande ekonomi, tekniksvårigheter, eller oväntade händelser som exempelvis den pågående pandemin. En ny marknadssituation kan innebära att företaget måste kämpa för att överleva och inte likvideras eller gå i konkurs. Utmaningar som många ställs inför: 

 • Nedgång i marknaden eller skiftande konsumentpreferenser

 • Det finns alltför stora skulder eller dålig likviditet

 • Nedgradering av kreditvärdigheten 

 • Företagsstrukturen är inte längre i linje med affärsmål

 • Dotterbolag fungerar oförenligt med koncernens strategi

 • Som intressent i en krisande verksamhet måste du hantera dina exponeringar, både juridiska och finansiella

 • Förändring av kapitalstrukturen och diskussioner med långivare

Vid en rekonstruktion behövs det ofta kraftiga och snabba åtgärder. Genom stöd och råd från erfarna rådgivare, kan du påskynda återgången till en framgångsrik verksamhet som fokuserar på strategi och i slutändan skapar värde för aktieägare och andra intressenter.
 

"Genom stöd och råd från erfarna rådgivare kan du påskynda återgången till en framgångsrik verksamhet."

Fördelar med en företagsrekonstruktion på sikt

Det finns många fördelar med en omstrukturering av ett företag eftersom det stärker konkurrensförmågan och ökar ett företags värde på sikt. En omstrukturering kan innebära bland annat följande:

 • Minskade kostnader

 • Koncentrerade aktiviteter för viktiga produkter, tjänster och kunder

 • Digitalisera företaget och dess tjänster

 • Bättre använda kompetensen i företaget

 • Anpassa företaget efter marknaden

 • Förbättra konkurrensfördelarna

 • Knoppa av ett dotterbolag

 • Slås samman med ett annat företag
   

"Det finns många fördelar med en omstrukturering av ett företag eftersom det stärker konkurrensförmågan och ökar ett företags värde på sikt."

Hur kan PwC hjälpa dig?

PwC är ett av världens största konsultföretag som har specialistkompetens kring omstruktureringar, företagsrekonstruktioner och insolvenstjänster. Vårt globala nätverk har över 2 000 specialister som är verksamma i 154 länder. Vi kan snabbt sätta upp gränsöverskridande tjänster till intressenter i underpresterande företag.

Våra tvärfunktionella krisspecialister på rekonstruktion och turnaround tar ett helhetsgrepp på din organisation och identifierar de faktorer som påverkar din verksamhet negativt. Vi hjälper till med strategiska och finansiella alternativ för dig och arbetar för att genomföra de snabba och beslutsamma åtgärder som krävs för att stärka din organisation för framtiden. 

Vi arbetar tillsammans med företag och utvärderar olika strategiska och finansiella alternativ. Vi kan också hjälpa till med omorganisationer, utvärdera likviditetspositioner och ge råd om driftseffektivitet och marginalförbättringar.
 

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide