Finansinstituten oroliga för nätattacker

2018-10-29

Vy över storstad med skyskrapor, där finansinstituten skapar bättre skydd mot finansiell brottslighet.

Finansinstituten kan skapa bättre skydd genom att samordna cybersäkerhet, bedrägeribekämpning och system för att förebygga penningtvätt

Finansinstituten är oroliga för nätbrottslighet, men vet inte hur de på bästa sätt ska angripa problemet. I PwC:s "2018 Global State of Information Security Survey" (GSISS) och "21th Global CEO Survey", anger verkställande direktörer och styrelser nätattacker som det hot mot verksamheten som bekymrar dem mest. 

Ändå angav 44 procent av de svarande i GSISS-undersökningen att de inte hade en övergripande strategi för informationssäkerhet. PwC:s Global Economic Crime Survey visade också att ungefär hälften av alla globala företag har varit utsatta för bedrägerier under de senaste två åren – en ökning med 13 procent sedan 2016.

PwC:s uppfattning är att finansinstituten behöver bli bättre på att upptäcka misstänkta transaktioner och underlätta undersökningarna genom att samordna kontrollerna av internetsäkerhet, bedrägeribekämpning och penningtvätt för att få en tydligare överblick över hotläget.

"Resultatet i rapporten är högintressant och visar det vi redan misstänkte. Behovet att stärka sin cybersäkerhet fortsätter öka. Det är inte möjligt att ha en robust digitaliseringsresa utan att ha cybersäkerheten på plats!"

Carolin Runnquist, Financial Crime-ledare, PwC Sverige

Allt passar inte alla

Vägen till en samordning är varken rak eller snabb och beror i synnerhet på organisationens storlek och komplexitet. Det finns möjligheter till samordning som kan skördas redan nu, medan andra områden kan integreras i framtiden och, i vissa fall, ytterligare områden bör förbli separata.

Den rätta lösningen för varje organisation beror på ett flertal faktorer, bland annat:

  1. de produkter och tjänster som erbjuds,

  2. geografisk utbredning,

  3. lokala lagar och förväntade regleringar samt

  4. kundernas demografi

Vilka åtgärder ska då företagen vidta nu?

  • Börja träffa motparter inom andra områden av bekämpning av finansiella brott och inled diskussioner kring tankarna på samordning.

  • Hitta fördelar på kort sikt, ge feedback och upprätthåll en dialog.

  • Identifiera de olika teknologier och verktyg som används samt börja diskutera vilka steg som skulle krävas för att med framgång gå mot mer effektiva lösningar.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide