Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Morgondagens finansbransch - det politiska och ekonomiska läget

2018-09-17

Carolin Runnquist, PwC

Carolin Runnquist, PwC: Foto: Bengt Alm

Det rykande färska valresultatet gav en extra krydda åt Finansdagen 2018. Temat var morgondagens finansbransch med strålkastarljuset på det politiska nuläget, konjunktur, digitalisering, penningpolitik och hållbarhet. Den stora frågan löd ifall osäkerhet och oro har blivit en del av det nya normala?
 

”Det nya normala” – så valde PwC:s Daniel Algotsson och Helena Kaiser de Carolis att etikettera avstampet denna gång. Till detta "nya normala" hör allt från lågräntemiljön och en twittrande supermaktsledare, till den snabba teknikutvecklingen som präglas av cyberhot, trollbottar, algoritmer och en politik kryddad med populism och oro.

En oro för vem som ska regera och vem som ska bilda regering. Liksom vad vår samtid som förändras i en allt snabbare takt bär med sig för utmaningar, hur talangjakten kommer att se ut och vilka skador cyber crime kan orsaka.

– Det är så lätt att drabbas när teknikutvecklingen öppnar fler angreppsvägar in i företagen, men finns det fog för oron och är den en del av det nya normala? frågar Algotsson och Kaiser de Carolis publiken.

Daniel Algotsson, PwC
Helena Kaiser de Carolis, PwC

Daniel Algotsson och Helena Kaiser de Carolis, PwC. Foto: Bengt Alm

Ett luftslott byggt av oro - kräver förtroendeingivande lösningar

Intressant är att den nationella trygghetsundersökningen (NTU) framtagen av det brottsförebyggande rådet visar att gemene svensk har en ökad upplevd rädsla och oro för framtiden. De svenska medierna har använt ordet otrygghet tre gånger mer de senaste året jämfört med 2010, och hela 75 procent av svenskarna anser att brottsligheten ökat, trots att de anmälda brotten är konstant de senaste åren.

Den upplevda oron korrelerar dock inte med den faktiska statistiken.

Paradoxalt nog så står Sverige just nu på toppen av en lång högkonjunktur med låg arbetslöshet, med ett stabilt politiskt system, en stark ekonomi och en tilltro på tillväxt både i Sverige och globalt, svarar Algotsson själv på frågan.

President Franklin D. Roosevelt sade träffande nog i sitt installationstal att det är rädslan i sig vi ska vara rädda för. Och ifall en upplevd osäkerhet och oro blivit en del av det nya normala, så hur påverkas den svenska ekonomin och finansbranschen i Sverige av det?

Om det är något företag eftersträvar i allmänhet och finansbranschen i synnerhet så är det förutsägbarhet i regleringar och förutsägbarhet i beskattningar. Liksom stabila lösningar för att våga agera långsiktigt och möta morgondagens utmaningar, säger Algotsson.

Med de här orden inleddes Finansdagen 2018 med temat "Morgondagens finansbransch" på Grand Hotel i Stockholm.
 

Ekonomin är stabil – trots valet

Apropå valet slog flera av dagens talare fast att den komplicerade regeringsbildningen knappast är ett hot mot konjunkturutvecklingen.

Folksams vd Jens Henriksson betonade att stark tillväxt, låg statsskuld, hög sysselsättning och bra handelsbalans gör att läget är stabilt. Han förutspådde samtidigt att Sveriges nästa statsminister heter Ulf Kristersson.

Andreas Hatzigeorgiou är tillträdande vd för Stockholms Handelskammare. Inte heller han såg någon dramatik i regeringsbildningen och lyfte fram höstens budgetomröstning som en större utmaning.

Playback of this video is not currently available

Andreas Hatzigeorgiou, tillträdande vd, Stockholms Handelskammare.

Tillväxtmotorn Stockholm

Andreas Hatzigeorgiou var även Finansdagens första talare. Gällande valet pekade han på en tydlig förändring – att frågan om ekonomi/sysselsättning blivit allt mindre viktig och pekar på att ett nytt politiskt landskap tagit form. Vad beträffar Stockholm klargjorde han att huvudstaden är Sveriges givna tillväxtmotor.

– Ungefär 40 procent av BNP-tillväxten kan knytas hit. Huvudstaden har ett starkt varumärke och förknippas med innovation. Här finns dessutom merparten av finansbranschen, som sysselsätter 50 000 personer och står för 4 procent av näringslivets omsättning.

Men även om Stockholm och finansbranschen just nu mår bra saknas inte utmaningar. Hit hör bostadsmarknaden, kompetensbristen, kriminaliteten, den globala oron samt näringspolitiken.

Kerstin af Jochnick, Riksbanken

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef. Foto: Bengt Alm

Riksbank i förändring

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick gav sin syn på penningpolitiken och Riksbankens arbete. Minusräntan var på agendan och frågan om den är nödvändig nu när konjunkturen är stark. Svaret hängde inte helt oväntat ihop med inflationsmålet.

– Det här målet är viktigt eftersom det kopplas så starkt till ett förtroende för löne-och prisutveckling och mycket annat. Så även om konjunkturen är stark måste vi säkra att inflationsutvecklingen verkligen är stabil, sa hon.  

Samtidigt betonade hon att inflationstrycket stiger och att Riksbanken aviserat räntehöjningar. Kerstin af Jochnick beskrev även Riksbankens roll på betalningsmarknaden, där den minskade kontantanvändningen kastar om förutsättningarna.

– Som en följd av detta utreder vi om en e-krona bör införas för att möta förändringarna på en betalningsmarknad där digitaliseringen redan haft stor påverkan.

Carolin Runnquist, PwC

Carolin Runnquist, Financial Crime Leader, PwC. Foto: Bengt Alm

Förödande cyber crime

Carolin Runnquist är Financial Crime Leader inom PwC Sverige. Carolin bjöd på hisnande perspektiv när hon visade vilka skador cyber crime kan orsaka. Exemplet var amerikanskt och resulterade i fallande börskurs och ett skamfilat varumärke för det drabbade företaget.

– Att associeras med dåligt IT-skydd är till och med värre än att förknippas med barnarbete. Det visar undersökningar som gjorts, berättade hon.  

Även om exemplet var amerikanskt kunde det handlat om ett svenskt företag. Det är lätt att drabbas när utvecklingen av nya digitala tjänster öppnar fler angreppsvägar in i företagen.

– Därför gäller det att arbeta proaktivt med sin säkerhet, klargjorde Carolin Runnquist. Frågorna måste integreras i vardagen – inte minst gentemot kunder och leverantörer. Lika viktigt är det att arbeta med den mänskliga dimensionen och öka medvetenheten internt.

Playback of this video is not currently available

Jens Henriksson, vd, Folksam.

Läsa av fyra vindar

Förutom att sia om regeringsbildningen pekade Jens Henriksson på fyra ”vindar” han försöker läsa av för att hålla kursen. Först handlar det om den ekonomiska utvecklingen, där han alltså var enig med övriga talare om att världsekonomin går bra just nu.

– En annan vind är regelverken där vi i försäkringsbranschen ligger fem år efter bankerna. Nu är dock det mesta implementerat och då är det dags att optimera – alltså automatisera och få alla dessa regler att börja göra nytta, sa han.

Även digitaliseringen har kraft och påverkar ett företag som Folksam på alla områden. I kundmöten, i form av robotiseringar och mycket annat. Detta tar tid och öppnar för ett förändringsarbete som måste ha ett brett stöd ute i företagen.  

– Hållbarheten är det fjärde området, sa Jens Henriksson. Och för oss som företag är en av utmaningarna att kunna tjäna pengar och ta ansvar för klimat och miljö samtidigt.

Playback of this video is not currently available

Kerstin Hessius, vd, Tredje AP-fonden.

AP-fonderna och omvärlden

AP-fonderna förvaltar 1 400 miljarder kronor med sikte på att trygga allas ålderdom. Kerstin Hessius är vd för Tredje AP-fonden och beskrev hur de arbetar i en föränderlig värld.

– Vi fungerar som buffertfonder och hanterar mellanskillnaden i de årliga in- respektive utbetalningarna, berättade hon.  Förra året gjordes pensionsinbetalningar på 257 miljarder kronor och utbetalningar på 284 miljarder kronor, det blev alltså ett underskott på 27 miljarder som AP-fonderna täckte.

Till de förutsättningar som påverkar pensionen hör exempelvis sysselsättningsgraden, hur länge man arbetar, livslängd, men också fondkapitalets storlek och hur framgångsrik AP-fondernas kapitalavkastning är. En förändring som påverkar avkastningen är att fonderna numera kan investera i onoterade tillgångar.

– Därmed ökar diversifieringen och bidrar till stabilare resultat, men dessa tar lite tid att bygga upp, konstaterade hon.

En annan förändring gäller hållbarhetsarbetet där AP-fonderna gått samman för att agera effektivare. Slutmålet är en attraktiv, hållbar avkastning. Den ska baseras på en gemensam värdegrund och riktlinjer för redovisning av hållbarhetsmål, som nu mejslas fram.

Emilie Andersson, Lysa

Emilie Andersson, COO och medgrundare, Lysa. Foto: Bengt Alm

Framtidens sparande

Lysa är uppstickaren som vill lotsa fram kunderna till framtidens sparlösningar. Emilie Andersson är COO och medgrundare. Hon menade att de traditionella aktörerna på sparmarknaden tillhandahåller för många och för komplicerade produkter, ofta förknippas med intressekonflikter, har dåliga tekniska lösningar och dessutom är för dyra.

– Lysa erbjuder istället en digital portföljförvaltningstjänst, som ska hjälpa kunderna till en så hög riskjusterad avkastning som möjligt, sa hon. Vi har fokus på kundens bästa, handplockar ledande produkter, har bred riskspridning samt låga avgifter.

– Så slutmålet är ett sparande som är både billigare och enklare för kunderna, sammanfattade Emilie Andersson.

Svante Randlert, Business & People Advisor

Svante Randlert, Business & People Advisor. Foto: Bengt Alm

Jobba med relationerna

Avslutningsvis bjöd Svante Randlert på både klokskap och storartad show. Temat var konsten att bli både kundernas och medarbetarnas förstahandsval.

– Företag är bra på att identifiera nya behov och nya affärer, men glömmer ofta bort var kompetensen kommer in i bilden, sa han. Man är med andra ord skickliga på att göra affärsplaner, men har sällan de "people plans" som krävs för att matcha affärsplanerna.

Till bilden hör att det han kallar "förarsätet" håller på att förändras. När många medarbetare går i pension – eller satsar på en konsultkarriär – blir det mer av arbetstagarnas marknad. Då måste företaget arbeta med begrepp som kultur, förtroende och utveckling för att locka talanger.

– I det här arbetet är det relationen mellan människor som gör skillnad. Bra ledarskap ger engagerade medarbetare. Det ger i sin tur lojala kunder som i slutänden skapar goda ekonomiska resultat, sa Svante Randlert.
 

Kontakta oss

Lena Ytterberg

Lena Ytterberg

Business Developer, PwC Sverige

Tel 072-584 96 87

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Ansvarig Finansdagen, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier