Finansdagen 8 september 2015

Digitaliseringens effekter och påverkan på finansbranschen

I centrum för Finansdagen 2015 stod den tekniska utveckling som ritar om kartan i finansbranschen i allt snabbare takt. Det är en utveckling som skapar möjligheter, men också ökar kraven och riskerna samt banar väg för nya affärsmodeller.

En fullsatt Vinterträdgård på Grand Hôtel i Stockholm signalerade att intresset som vanligt var på topp när det var dags för PwC:s Finansdag. År 2015 var temat digitaliseringens effekter och påverkan på finansbranschen, men det var inte ettor och nollor som diskuterades utan behovet av innovation i en tid när kundbehoven snabbt ändras. Och på det här området saknas det inte utmaningar.

– En undersökning av finansbranschen visar att 87 procent av intervjupersonerna betonar vikten av innovation. Samtidigt säger 90 procent av de tillfrågade att deras organisationer inte är redo för denna innovation, konstaterades i välkomsttalet.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister.

Digitalisering och megatrender

Dagens första talare var Fredrik Reinfeldt, som kopplade samman digitaliseringen med några av de megatrender som just nu förändrar livet för miljarder människor världen över. Hit hör teknikskiftena, befolkningsökningen, livsmedelsförsörjningen samt inte minst urbaniseringen som är en direkt följd av bättre levnadsvillkor.

– Breddad välfärd gör att befolkningen i många länder hoppar över tekniksteg och istället tar till sig de senaste tjänsterna, sa han. Och det finns en enorm kraft i att 3 miljarder människor i Asien, Latinamerika och Afrika snart kommer att leva medelklassliv.

– Deras efterfrågan på bilar, kylskåp och finansiella tjänster väntas påverka mycket av utvecklingen, fortsatte den tidigare statsministern. Frågan blir då hur de framgångsrika finansiella bolagen måste vara positionerade för att möta förändringarna.

Han kopplade resonemangen till banksystem som av hävd varit slutna och nationellt inriktade, men där kraven på gränsöverskridande och transparens växer. Sist men inte minst betonades hur det förändrade medielandskapet tvingar fram en bättre beredskap och proaktivare kommunikationsinsatser från finansiella aktörer – detta i ett läge där realtidsrapporteringen i sociala medier växer i betydelse på bekostnad av bakåtblickande ”gammelmedia”.

Helena Kaiser de Carolis, ansvarig Partner Financial Services PwC.

Moderator: Helena Kaiser de Carolis, ansvarig Partner Financial Services PwC
Foto: Bengt Alm

Helena Kaiser de Carolis kompletterade bilden genom att peka på den omstöpning av finansbranschen som följer med digitaliseringen. Nya aktörer tar plats, nya regelverk införs och i denna miljö hänger konkurrenskraften nära samman med förmågan att snabbt utveckla och driftsätta kundanpassade tjänster.

Ann Krumlinde, vd Danske Bank.

Ann Krumlinde, vd Danske Bank. Foto: Bengt Alm

Danske Banks digitala resa

Ann Krumlinde är vd för Danske Bank Sverige och berättade om den digitala resa som banken intensifierat.

– Det är en resa där digitala tjänster ska kombineras med det mänskliga mötet för att bli framgångsrik – ett möte som lika gärna kan ske via nätet, betonade hon.

Hon vävde ihop frågor om urbanisering, globalisering, regleringar och specialisering, där det sistnämnda i mångt och mycket handlar om att erbjuda kunderna specifika råd och mer expertis.

– För oss är digitaliseringen heller inte en egen division eller en avskild del av organisationen. Det är som luft och alltså något som ska genomsyra hela verksamheten, sa Ann Krumlinde.

Och beträffande snabbheten i den digitala världen jämförde hon radions utveckling med det hajpade pusselspelet Angry Birds. Det tog 38 år innan radion hade 50 miljoner användare. För Angry Birds tog det 35 dagar…

Eftersom mycket av teknikanvändningen idag kretsar kring smarta telefoner är det här som Danske Bank gör tydliga satsningar, till exempel på appar.

– Teknik skapar en ny typ av makt, där kunden hela tiden kan välja och välja bort vissa lösningar. Därför gäller det att erbjuda tillgänglighet, enkelhet, anpassade lösningar och allt detta måste baseras på kunskap om kunders beteende.

Cyber crime - digitaliseringens mörka baksida

Med digitaliseringen följer också hot och risker, som kan vara svåra att överblicka och än knepigare att hantera. Richard Horne är ansvarig för PwC:s arbete med Cyber security i Storbritannien. Han gav exempel och goda råd.

– Vi lever i en sammankopplad digital värld, där vi är beroende av andra personers nätverk och system. Det ställer helt nya säkerhetskrav, sa han.

Hoten kan komma från allt från nationalstater och organiserad brottslighet till aktivister och terrorister. Och för den som drabbas kan förlusten räknas i pengar, men också i förlorat anseende – i värsta fall för en hel marknad om det är tillräckligt betydelsefulla institutioner som drabbas.

– För att klara utmaningarna krävs ett helhetsåtagande i varje organisation, alltså att säkerhetstänkandet är” inbäddat” hos alla medarbetare. Det gäller att förstå att hela världen är sammankopplad och att det kräver att risker och möjligheter balanseras på rätt sätt.

Kundbeteendet styrande i Länsförsäkringar

Även Länsförsäkringar gör just nu en digital resa, som chefen för kund- och kanalstöd Susanne Bergh guidade Finansdagens deltagare på. En av utgångspunkterna var det faktum att 97 procent av företagets kundkontakter faktiskt är digitala möten. Resterande tre procent var fysiska möten eller kontakter per telefon. – Kunden har kommandot och kraven är idag högre än vad bankerna kan leverera, underströk hon. För att möta utvecklingen måste vi bli bättre på innovation och ha ett starkare kundfokus.

Hon jämförde med utvecklingen i musikbranschen där Spotify paketerat en tjänst i ett smart format, som stampar av i just konsumentbeteende och behov. För att klara motsvarande omställning behöver finansbranschen ändra roller och inriktning, men även locka till sig nya kompetenser och förmågor

– Lika viktigt blir det med nya digitala plattformar, ny typ av samverkan och delade tjänster, sa Susanne Bergh. Och för att nå dit måste vi bli bättre på att förstå fler dimensioner av våra kunders beteenden och behov.

Richard Horne, PwC UK.

Richard Horne, PwC UK
Foto: Bengt Alm

På rätt kurs med Riksbanken

Efter alla digitala tankar och reflektioner gav förste vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick sin syn på det aktuella ekonomiska läget och på penningpolitiken där bakgrunden till det senaste penningpolitiska beslutet kom i fokus.

– Vi befinner i en situation där inflationen successivt ökar, där penningpolitiken ger nödvändigt stöd för denna utveckling och därför behöver vara fortsatt expansiv, sammanfattade hon. Det som kan hota inflationsuppgången är ökad oro i tillväxtekonomierna, ett fall i oljepriset eller en snabb förstärkning av kronan.

Hon pekade på att återhämtningen i världsekonomin blir allt tydligare, trots orosmoln som utvecklingen i Grekland samt Kinas påverkan på den globala tillväxten. USA uppvisar fler positiva tecken än i euroområdet där tillväxten är mera måttlig.

– I Sverige bedömer vi att tillväxten i år kommer att uppgå till 3 procent och att läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, sa Kerstin af Jochnick.

Revolution med sikte på småskalighet och transparens

Stefan Hyttfors kan titulera sig futurist och blev dessutom utsedd till årets talare 2014. Han fick äran att avsluta årets Finansdag och gjorde detta via ett framträdande, där ekonomi, politik och teknologi varvades med varandra på ett sprudlande sätt.

Han tog avstamp i ordet förtroende och i ett penning- och valutasystem som ingen kan se och än mindre sätta ett värde på. Istället är det förtroende för varandra - och för vad vi anser att en sedel faktiskt representerar – som bygger detta värde.

Apropå digitalisering hänvisade han till Jan Stenbeck klassiska sten-sax-påse-exempel. Enligt detta exempel vinner pengar alltid över idéer och politik över pengar medan teknologi övertrumfar alltsammans.

– Ingen kan hålla makten över teknologin, där IT-utvecklingen ökat exponentiellt sedan 1960-talet, sa Stefan Hyttfors.

Denna obönhörliga utveckling påverkar även tidningen Forbes lista över världens 1000 största företag. Inom bara tre år väntas 700 av företagen vara borta från listan. Ett annat exempel är Airbnb – onlinemarknadsplatsen för uthyrning och bokning av privat boende. Denna tjänst har växt explosionsartat och är idag värd dubbelt så mycket som hotellkoncernen Hyatt.

– Vi talar om en ekonomi med nya produkter och tjänster som styr om konsumtionen, sa Stefan Hyttfors. Det är revolution med sikte på en decentraliserad, småskalig och nätverksbaserad ekonomi, där förtroenden och transparens formas på nya sätt.

Kerstin af Jochnick, förste vice Riksbankschef.

Kerstin af Jochnick, förste vice Riksbankschef.

Skribent: Fredrik Lilieblad

Stefan Hyttfors, Årets talare 2014.

Stefan Hyttfors, Årets talare 2014. Foto: Bengt Alm

Susanne Bergh, chef kund- och kanalstöd Länsförsäkringar.

 Susanne Bergh, chef kund- och kanalstöd Länsförsäkringar. 

Kontakta oss

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Asset & Wealth Management

Tel 0709-29 37 54

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier