Agendasvar från IFRS IC – därför bör du känna till dessa

2019-12-09

hand på miniräknare

Det har blivit allt vanligare med vägledningar i hur IFRS kan tillämpas från IFRS Intepretations Committee (IFRS IC). Dessa vägledningar benämns "agenda decisions". Hittills i år har IFRS IC publicerat 22 agendasvar som rör allt från hur betalningar för molnbaserade systemlösningar till utbildningsutgifter i samband med leverans i kundkontrakt ska redovisas.

Omfattningen av inkomna frågor och hanteringstakten i IFRS IC har ökat under de senaste åren. Ordföranden för kommittén, Sue Lloyd (som också är vice ordförande för International Accounting Standards Board, IASB) säger att de publicerade svaren bör implementeras så snart det är möjligt. Samtidigt ska företag ges nödvändig tid för implementering ifall de till exempel behöver byta en princip på grund av svaret.1

Alla kan ställa en fråga till IFRS IC kring hur en transaktion ska redovisas enligt IFRS. IFRS IC analyserar frågan för att avgöra om den är spridd och om den anses ge väsentlig effekt på redovisningen och förbättrar den finansiella rapporteringen.

Vad är det för vägledningar som publiceras av IFRS IC och som benämns "agenda decisions"?

– När en fråga inte anses spridd eller inte bedöms ge upphov till väsentliga redovisningseffekter avförs den från IFRS IC:s agenda utan att frågan besvaras. De frågor som bedöms uppfylla kriterierna för att besvaras av IFRS IC, men där IFRS IC bedömer att det kan göras utifrån de principer som finns i befintliga standarder avförs också från agendan. Dessa frågor erhåller dock ett svar och förklaringar till hur svaret är härlett från IFRS. IFRS IC benämner sådana avgöranden för ”agenda decisions”. Eftersom sådana frågor inte kommer att leda till tolkningsuttalanden (det vill säga IFRIC:s), men ändå har erhållit ett svar, benämns de även ibland populärt för "NIFRIC:s" ("not-an-IFRIC"), förklarar Mikael Scheja, partner och IFRS-specialist på PwC.

IFRS IC kan även skicka frågan till IASB för vidare arbete om de anser att de inte i rimlig tid och med rimliga resurser kan skapa ett tolkningsuttalande eller förslag till mindre justeringar av befintliga standarder. Så har till exempel. varit fallet med ett antal frågor som har handlat om ifall ett finansiellt instrument eller transaktion ska klassificeras som skuld eller eget kapital. Dessa frågor har i stället arbetats in i det IASB projekt som benämns FICE (Financial Instruments with Characteristics of Equity).

Kort remissperiod för viktiga frågor

Efter att IFRS IC hållit ett första möte publiceras "tentativa" agendasvar i ett nyhetsbrev (se status på publicerade "tentativa" agendasvar här). Alla tentativa agendasvar som ingår i nyhetsbrevet har en 60 dagars remissperiod. När IFRS IC återsamlas för nästa möte har remissperioden gått ut. De kommentarer som inkommit under remissperioden beaktas innan frågorna erhåller slutliga svar och publiceras i nästkommande nyhetsbrev som slutliga agendasvar.

Agendasvar från IFRS IC betraktas ofta som en del av hur IFRS ska tillämpas trots att de inte ingår i någon officiell del av IFRS. IFRS IC:s agendasvar är inte föremål för godkännande av EU och det finns därför oklarheter kopplade till deras rättsliga status.

– Man kan diskutera om 60 dagar är en tillräcklig remissperiod, om NIFRIC:s kommer leda till att IFRS blir mer regelbaserat och om det går, är lämpligt att göra analogitolkningar från dem till andra närbesläktade frågor. Men en sak är säker. Det kommer in många frågor till IFRS IC och det publiceras löpande svar på frågorna. Som upprättare av finansiella rapporter är det bra att känna till vilka dessa är och om de är relevanta för företagets finansiella rapportering, säger Mikael Scheja.

För information och en fullständig förteckning över IFRS IC:s publicerade agendasvar hittills under 2019, läs mer här.

Här kan man även se publicerade agendasvar sorterade per IFRS-standard.

Läs även vår artikel om IFRS IC:s svar på frågan "Verkligt värde-säkringar av icke-finansiella tillgångar – fungerar det?"

Vill du veta mer om de frågor som diskuterats av IFRS IC? Kontakta oss i dag!


Se uttalande från Sue Lloyd på IASB:s webbplats

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide