Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Hög tid att påbörja arbetet med nya ersättningsrapporten - dessa frågor och bedömningar behöver du ta ställning till

2020-11-12

ersättningsrapport diskuteras av styrelsen

Styrelsen i publika aktiebolag vars aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad ska för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport. Senast tre veckor före stämman närmast efter 31 december 2020 ska ersättningsrapporten finnas tillgänglig hos bolaget samt publiceras på bolagets webbsida.

Under november och december 2020 är det en god idé att upprätta ett första utkast till ersättningsrapport samt fylla i jämförelsetal. Därutöver finns det anledning att fatta ett antal beslut och gör bedömningar för att vara redo att upprätta ersättningsrapporten när räkenskapsåret är slut. Några frågor som aktualiseras är: 

  • Ska rapporten vara ett separat dokument eller del av årsredovisningsdokumentet (restriktioner om placering finns)? 

  • Vilken personkrets ska inkluderas? 

  • Vilka belopp ska ingå i tabellerna och hur ska de presenteras?

  • Hur hanteras och presenteras jämförelseår? 

  • Hur presenteras aktierelaterade ersättningar? Skiljer sig från presentationen i noten i de finansiella rapporterna. 

  • Hur ska rörliga ersättningar presenteras kring mål, uppföljning och utfall? 

  • Hur presenteras hur total ersättning förhåller sig till bolagets riktlinjer, bolagets utveckling och finansiella och icke-finansiella mål?

  • Val av mix mellan information i tabeller eller löptext? 

  • Vilket resultat ska anges i flerårsjämförelsen? 

  • Vilka ersättningar ska ingå i övriga anställda i flerårsjämförelsen?

Notera att det fortfarande inte har publicerats en slutlig version av EU-kommissionens icke-bindande vägledning avseende ersättningsrapporten. 

Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med rådgivning kring upprättande av ersättningsrapport – vi kan hjälpa till med utbildning och workshop för att diskutera ovanstående frågor, ge feedback på upprättad ersättningsrapport och svara på frågor som uppstår i ert arbete med ersättningsrapporten.
 

Snabbfakta

Vad har hänt?

Ändringar i den svenska aktiebolagslagen 7 kapitlet 61-62 §§, samt 8 kapitlet 51-53b §§ (1 juli 2019) som innebär utökade riktlinjer för ledande befattningshavare samt krav på att upprätta en ersättningsrapport.

När börjar de nya reglerna gälla?

De utökade riktlinjerna gäller från och med årsstämman 2020 (eller stämma närmast efter den 31 december 2019).

Ersättningsrapporten ska upprättas och presenteras på årsstämman som hålls närmast efter den 31 december 2020 och distribueras före årsstämman.

Vilka företag ska tillämpa de nya reglerna?

Publika aktiebolag vars aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad (eller motsvarande utanför EES).


Är du redo? Nu är det dags att börja förbereda ersättningsrapporten

Läs artikeln

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Mian Heldesten

Mian Heldesten

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 78

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide