IFRS i fokus för årsredovisningen 2017

2017-12-18

kvinna skriver på whiteboard


De nya standarderna IFRS 9, IFRS 15 och IFRS 16 hamnar i fokus när de europeiska tillsynsmyndigheterna ska granska noterade företags finansiella rapporter för 2017. Eftersom IFRS 9 och IFRS 15 då har trätt i kraft ska analyser av införandet vara färdigställda och effekter från övergången kända och upplysas om.  

"Jag rekommenderar alla svenska noterade företag att beakta ESMA:s fokusområden vid upprättandet av årsredovisningen för 2017"

Claes Janzon, redovisningsspecialist på PwC

ESMA, European Securities and Markets Authority, publicerade i slutet av oktober 2017 ett uttalande som behandlar vilka gemensamma områden som de europeiska tillsynsmyndigheterna ska fokusera på vid sin granskning av noterade företags finansiella rapporter för 2017. De har valt ut följande tre fokusområden:

 1. Upplysningar av de förväntade effekterna vid införandet av de nya standarderna IFRS 9, IFRS 15 och IFRS 16
 2. Specifika tillämpningsfrågor avseende standarden för rörelseförvärv, IFRS 3
 3. Implementering av de nya upplysningskraven i IAS 7 hänförliga till kassaflödesanalysen

Fokusområde ett: Implementering av de nya standarderna

Tre nya större standarder träder i kraft inom en snar framtid, IFRS 9 och IFRS 15 per den 1 januari 2018 och IFRS 16 per den 1 januari 2019. ESMA betonar vikten av att lämna högkvalitativ och företagsspecifik information om de förväntade effekterna vid implementering av dessa viktiga standarder. Vid tidpunkten för upprättandet av företags årsredovisningar för 2017 har de nya standarderna IFRS 9 och IFRS 15 redan trätt i kraft. ESMA förväntar sig därför att företag färdigställt sina analyser av införandet av dessa standarder och att effekterna från övergången är kända, eller kan uppskattas med rimlig precision, samt att upplysningar lämnas om dessa effekter.

Enligt ESMA ska sådana upplysningar inkludera tillräckligt disaggregerad information om både

 • redovisningsprincipval som valts inklusive val av övergångsmetod och praktiska lättnadsregler och
 • beloppen och karaktären på de förväntade effekterna jämfört med tidigare redovisade belopp.

Fokusområde två: Tillämpningsfrågor avseende IFRS 3

Baserat på erfarenheter från bland annat tillsynsverksamheten har ESMA ansett det vara relevant att inkludera frågeställningar avseende redovisning och upplysningar hänförliga till rörelseförvärv som ett fokusområde. Följande frågeställningar omfattas:

 • Immateriella tillgångar i ett rörelseförvärv,
 • Justeringar av verkliga värden under värderingsperioden och tillämpliga upplysningskrav,
 • Förvärv till lågt pris (negativ goodwill) och tillämpliga upplysningskrav,
 • Huruvida del av köpeskillingen representerar villkorad köpeskilling eller ersättning för tjänster efter förvärvstidpunkten,
 • Obligatoriska budregler för minoritetsandelar/Common control-transaktioner => upplysning om redovisningsprinciper och
 • Upplysningar om antaganden och värderingstekniker vid värdering av tillgångar, skulder och minoritetsintressen vid rörelseförvärv.

Fokusområde tre: Specifika frågeställningar avseende IAS 7

ESMA påminner om det nya upplysningskravet i IAS 7 som gäller från och med 1 januari 2017. Detta nya upplysningskrav påverkar inte själva rapporten över kassaflöde utan omfattar nya tilläggsupplysningar kopplade till kassaflödesanalysen. ESMA uppmuntrar företagen att använda sig av ett tabellformat för att lämna dessa tilläggsupplysningar och hänvisar till det illustrativa exempel som infogats i IAS 7.

ESMA belyser även behovet av att utforma en företagsspecifik redovisningsprincip om vilka finansiella instrument som uppfyller definitionen på likvida medel.  Slutligen påminner ESMA om kravet i IAS 7 att lämna upplysningar om likvida medel som inte är tillgängliga för användning av koncernen.

Stockholmsbörsens fokusområden

Nationella tillsynsmyndigheter, såsom Stockholmsbörsen, har dessutom möjlighet att lägga till ytterligare fokusområden för sin granskning. Vid Börsens årliga seminarium avseende redovisningstillsyn som ägde rum den 11 december 2017 informerade Börsen om att man utöver ESMA:s fokusområden även kommer att fokusera på två ytterligare områden i form av upplysningar avseende nedskrivningstest på goodwill och upplysningar avseende förmånsbestämda pensionsskulder.

Ladda ner ESMA:s fullständiga rapport här >>
Public Statement, European common enforcement priorities for 2017 financial statements

 

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier