Illustrativt delårsexempel enligt IAS 34 för Q2 2019 (engelsk version)

2019-06-04

Denna publikation på engelska presenterar en illustrativ delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019 för ett fiktivt noterat bolag, VALUE IFRS Plc. Den illustrerar de krav på finansiell rapportering som skulle gälla ett sådant bolag enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) som har publicerats per den 31 januari 2019 och som gäller för räkenskapsår som inleds efter den 1 januari 2019. Publikationen innehåller även förklarande kommentarer. I denna publikation är VALUE IFRS Plc noterat på en fiktiv börs och utgör även moderföretaget i koncernen.

VALUE IFRS Plc:s delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019 är endast för illustrativa ändamål och bör användas tillsammans med relevanta finansiella rapporteringsstandarder och annan lagstiftning som är tillämpliga i specifika jurisdiktioner.
 

Kontakta oss

Karin Hultén

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 40

Följ oss i sociala medier