Ändring i IAS 7 ger nya upplysningskrav i årsredovisningen 2017

2017-11-22

man i kostym

EU har nu godkänt den ändring som gjorts av IAS 7 Rapport över kassaflöden. Nya tilläggsupplysningar införs för de skulder vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten. Ändringen ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare, vilket innebär nya upplysningskrav i den kommande årsredovisningen för 2017.

Inledning

I januari 2016 utfärdade IASB en ändring av IAS 7 genom att införa ytterligare upplysningar som gör det möjligt för användare av de finansiella rapporterna att förstå förändringar i företags skuldsättning vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten. Ändringen är en del av IASB:s projekt "Disclosure Initiative" som syftar till att undersöka hur upplysningskraven i finansiella rapporter kan förbättras. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2017.

Vad innebär ändringen?

Ett företag ska lämna information som gör det möjligt för användaren av den finansiella rapporten att utvärdera förändringar i företagets skuldsättning vars kassaflöden redovisas i finansieringsverksamheten.

Den information som ska lämnas ska särskilja på förändringar som härrör från;

  • kassaflöden i finansieringsverksamheten; och
  • icke-kassaflödespåverkande förändringar, såsom effekter av förvärv eller avyttringar av dotterföretag, effekter av orealiserade valutakursdifferenser, och andra förändringar.

Ett företag ska även upplysa om förändringar i finansiella tillgångar om dessa säkrar skulder som härrör från finansieringsverksamheten, om kassaflöde från dessa tillgångar är eller kommer att vara inkluderade i kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Ett sätt för företag att uppfylla upplysningskravet är att tillhandahålla en avstämning mellan ingående och utgående balans (IB-UB analys) för skulder vars kassaflöde redovisas i finansieringsverksamheten, som inkluderar information om kassaflöden, förändringar till följd av förvärvade eller avyttrade dotterföretag, förändringar till följd av valutakursdifferenser, förändringar till följd av ändringar i verkliga värden och övriga förändringar. Om ett företag väljer att använda sig av denna avstämning är det viktigt att ge användaren tillräckligt med information för att de ska kunna koppla posterna i avstämningen med balansräkningen och kassaflödesanalysen.

IASB har inkluderat ett exempel på hur en avstämning kan se ut för att uppfylla det nya upplysningskravet, enligt följande:


I samband med remisshanteringen av ursprungligt utkast till IAS 7 framkom en del kritik mot att förslaget var för restriktivt eftersom:

(a)   de föreslagna upplysningarna inte skulle inkludera skulder som ett företag betraktar som en källa till finansiering trots att företaget ej klassificerar dem som finansieringsaktivitet utifrån ett kassaflödesperspektiv (till exempel pensionsskulder); och

(b)   företag som redan lämnar upplysningar om förändringar i nettolåneskuld skulle kunna bli förhindrade från att göra detta trots att användare av de finansiella rapporterna tycker denna information är användbar.

Detta har IASB tagit hand om. IASB anger i "Basis för Conclusions" att man inte har haft för avsikt att förhindra företag att lämna den information som krävs enligt IAS 7 i ett format som kombinerar denna med information om förändringar i andra tillgångar och skulder. Som ett exempel nämns att ett företag kan lämna den information som krävs av IAS 7 som en del av en avstämning av årets förändring i nettolåneskulden, så länge som det valda formatet på avstämningen kan särskilja mellan förändringar i de poster vars kassaflöden redovisas i finansieringsverksamheten och förändringar i övriga poster.

Det framgår nu tydligt av punkt 44E i IAS 7 att om ett företag lämnar de upplysningar som krävs av punkt 44A i kombination med upplysningar om förändringar i andra tillgångar och skulder, ska företaget lämna upplysningar om förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten separat från förändringar i andra tillgångar och skulder.

Ikraftträdande och övergång

Ändringen är antagen av EU och gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare.

När ett företag tillämpar ändringen första gången, är det inte skyldigt att tillhandahålla jämförande information avseende tidigare perioder.

Kontakta oss

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier