Nytt upplysningskrav från IFRS 15 - det här bör du tänka på redan nu!

2018-01-29

kvinnohand håller i penna och skriver

Det nya upplysningskravet från IFRS 15 träder i kraft redan i den första delårsrapporten för 2018. Här redogör vi för vad det innebär och vad du ska tänka på redan nu. 

När den första delårsrapporten för år 2018 släpps har IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder trätt ikraft. Då är det viktigt att observera att ett av de nya upplysningskraven som införs i och med IFRS 15, det vill säga kravet att upplysa om uppdelning av intäkter från avtal med kunder i olika kategorier, även har införts som upplysningskrav i delårsrapporter. Detta framgår av de följdändringar som gjorts av IAS 34 Delårsrapportering, se IAS 34 punkt 16 A (l).

Vad innebär det nya kravet för delårsrapporter att upplysa om uppdelningen av intäkter från avtal med kunder?

Företag ska dela upp intäkter från avtal med kunder i olika kategorier som beskriver hur karaktär, belopp, tidpunkt och osäkerhet beträffande intäkterna och kassaflöden påverkas av ekonomiska faktorer. Vid valet av kategorier för att dela upp intäkterna ska vägledningen i punkterna B87-B89 till IFRS 15 tillämpas.

Här framgår att i vilken utsträckning intäkterna ska delas upp i olika kategorityper för att uppfylla målet med detta upplysningskrav beror på fakta och omständigheter. Vissa företag kan behöva använda mer än en kategorityp för att dela upp intäkter medan för andra företag kan det räcka med en kategorityp för att uppfylla målet med upplysningskravet.

Vid val av kategorityper för att dela upp intäkter ska företaget beakta hur information om företagets intäkter har presenterats för andra syften, däribland följande:

 • Upplysningar som lämnats utanför de finansiella rapporterna (exempelvis i pressreleaser, framvagnen i årsredovisningar, förvaltningsberättelser eller investerarpresentationer).
 • Information som regelbundet följs upp av den högste verkställande beslutsfattaren för utvärdering av de ekonomiska resultaten hos rörelsesegment.
 • Övriga upplysningar som används av företaget eller användare av företaget finansiella rapporter för att bedöma företagets finansiella resultat eller fatta beslut om resursfördelning.

Exempel på kategorier för uppdelning av intäkter från avtal med kunder

I IFRS 15 anges följande exempel på olika kategorier för uppdelning av intäkter från avtal med kunder och som kan vara lämpliga för företaget att använda:

 • Typ av vara eller tjänst.
 • Geografisk region (exempelvis land eller region).
 • Marknad eller typ av kund (exempelvis statliga och icke statliga kunder).
 • Typ av avtal (ex avtal om fast pris och avtal om tid och material).
 • Avtalets löptid (exempelvis kort- och långfristiga avtal).
 • Tidpunkt för överföring av varor eller tjänster (exempelvis intäkter från varor eller tjänster som överförs till kund vid en tidpunkt och intäkter från varor eller tjänster som överförs över tid).
 • Försäljningskanaler (exempelvis direktförsäljning eller via mellanhänder).
 • Företag behöver således så fort som möjligt analysera och komma fram till vilken eller vilka av ovanstående kategorier som kan vara lämpliga att använda för att fullgöra kraven på ytterligare upplysningar om uppdelning av sina intäkter. Vår bedömning är att denna uppdelning av intäkter bör utgå från information som företaget redan i dag har tillgång till och därmed torde det inte krävas att ny information behöver tas fram för detta ändamål.

Upplysning om sambandet mellan kategorier av intäkter och intäkter per segment

Utöver upplysning om uppdelning av intäkter på kategorier ska företaget lämna tillräckliga upplysningar för att användare av finansiella rapporter ska kunna förstå sambandet mellan informationen om uppdelade intäkter och den intäktsinformation som lämnas för varje segment. IASB förklarar detta krav med att det är kritiskt för de analyser som görs av användarna av de finansiella rapporterna att inte bara förstå sammansättningen av intäkterna utan även hur dessa intäkter förhåller sig till information som presenteras i segmentupplysningarna.

Ett exempel på hur länkning ska ske mellan de nedbrutna intäkterna i kategorier och segmentsintäkterna framgår av ett exempel i IFRS 15 (exempel 41). Detta exempel visar hur länkning av intäktsinformationen ska ske i ett företag som enligt IFRS 8 Rörelsesegment redovisar tre segment och där företaget har kommit fram till att intäkterna enligt IFRS 15 ska delas upp i tre olika kategorityper, enligt följande:

tabell IFRS 15

Varför ska upplysning om uppdelningen av intäkter från avtal med kunder lämnas i delårsrapporter?

När en ny standard införs brukar endast de nya upplysningskraven gälla vid upprättandet av en årsredovisning. I detta fall har IASB gjort ett undantag och kräver att ett av de nya upplysningskraven även ska gälla vid upprättandet av företagens delårsrapporter. Detta hänger samman med att användare av finansiella rapporter i remissrundan förklarat för IASB att det är ett av upplysningskraven som de anser är särskilt viktigt för att de ska kunna genomföra analyser av delårsrapporter, och det är upplysningskravet om uppdelning av intäkter. IASB hörsammade detta och beslutade därför att införa ett krav på att företag ska upplysa om uppdelning av intäkter i sina delårsrapporter.

IASB har vid utformningen av upplysningskravet insett att den mest användbara uppdelningen av intäkter beror på företagsspecifika eller branschspecifika faktorer som skiljer sig åt mellan olika företag. Därför har IASB medvetet valt att inte föreskriva någon specifik grund som ska användas som utgångspunkt för denna uppdelning. Istället har International Accounting Standard Board (IASB) valt att utforma ett upplysningskrav som innehåller en målsättning med vad denna upplysning ska åstadkomma, så att företaget får göra en egen bedömning av vilken eller vilka uppdelningsgrunder som är mest relevanta för det enskilda företaget.

Kontakta oss

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Anna Larsson

Anna Larsson

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide