IFRS 15 - upplysningar om övergången

2017-10-15

kvinnohand på tangentbord till laptop


Delårsrapporten för första kvartalet 2018 är den första delårsrapporten som upprättas enligt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Allt eftersom implementeringen av IFRS 15 färdigställs bör information om detta lämnas i delårsrapporterna. Enligt Stockholmsbörsens övervakningsenhet bör slutlig beskrivning och presentation av kvantitativa övergångseffekter lämnas senast i bokslutskommunikén för 2017.

2017

Delårsrapporter

Generellt

Allt eftersom implementeringen av IFRS 15 färdigställs bör information om detta lämnas i delårsrapporterna. 

Detta innebär att all känd information som bolaget har där man med rimlig precision kan uppskatta effekterna av övergången ska anges. Om man inte har detta så är det en kvalitativ beskrivning som ska anges, med information om hur implementeringen fortlöper jämfört med den information som angavs i ÅR 2016. Notera att all informationsgivning tar sikte på väsentliga effekter.

Bokslutskommunikén (Q4)

Informationsgivningens omfattning och utformning beror på:

 • Val av övergångsmetod och undantag
 • Väsentliga omräkningseffekter eller inte

Information bör lämnas om övergångseffekterna i sammandrag, det vill säga "övergångsbryggan" i sammandrag samt beskrivning av väsentliga förändringar. Notera att vid tidpunkt för bokslutskommunikéns publicering har IFRS 9:s ikraftträdandetidpunkt passerats och bolaget tillämpar IFRS 9 "på riktigt".

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

Stockholmsbörsens övervakningsenhet har under hösten 2017 kommunicerat att de förutsätter att företag som har väsentliga effekter från övergången kommer att lämna upplysningar om kvantitativa effekter i bokslutskommunikén.2

2018

Delårsrapporter

Delårsrapport kvartal 1 (Q1)

Q1 är den första finansiella rapporten som upprättas enligt IFRS 15.

Följande information ska ingå:

 • Beskrivning av de nya redovisningsprinciperna1
 • Val av övergångsmetod och undantag
 • Övergångsbryggan i sammandrag (öppningsbalansen)
 • Retroaktiv övergång: Omräknade jämförelsesiffror för 2017 och eventuell övergångsbrygga för att förstå dessa. (Notera att man kan lämna samtliga omräknade kvartal 2017 i Q1 om man så önskar.)
 • Framåtriktad övergång: jämförelsesiffror för 2017 baserade på tidigare principer.
 • I Q1 ska den första "riktiga IFRS 15-upplysningen" ingå, det vill säga uppdelningen av intäkterna, ”disaggregation of revenue” (Se IAS 34 p16A(l) — IFRS 15 p114-115).

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

Delårsrapporter kvartal 2-4 (Q2-Q4)

I varje nytt kvartal ska omräknade jämförelsesiffror lämnas vid retroaktiv övergångsmetod. I det fall en väsentlig effekt finns i ett omräknat kvartal bör detta särskilt belysas.

Notera att den övergångsinformation som angavs i Q1 inte behöver återupprepas i efterföljande delårsrapporter om man i dessa tydligt hänvisar till sida och avsnitt i Q1 där övergångsinformationen finns att läsa.

Vid framåtriktad övergångsmetod anges jämförelsesiffror enligt tidigare regler.

1Företag kan om så önskas (ej krav) välja att beskriva de nya redovisningsprinciperna i ett separat avsnitt i ÅR 2017 och sedan i Q1 2018 hänvisa till detta avsnitt.

2Information om nya IFRS

Utdrag ur Börsen vägledning: IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ska tillämpas från den 1 januari 2018. ESMA har tidigare5 publicerat hur emittenter förväntas tillgodose de krav som ställs i IAS 8 om upplysning av effekterna av nya IFRS. Enligt dessa dokument bör informationens innehåll bli mer detaljerat över tiden, med start i årsredovisning för 2016 och resulterande i kvantifierad information senast i årsredovisning 2017. Börsen har noterat att många bolag fortfarande inte har offentliggjort information utöver att utredning pågår. Årsredovisningar för 2017 offentliggörs i samma tidsperiod som de första kvartalsrapporterna för 2018, som ska vara upprättade enligt de nya IFRS. Börsen anser därför att de slutliga beskrivningarna av (övergångs)effekter inklusive kvantifierade uppgifter bör göras tillgängliga senast i bokslutskommunikén 2017. Bolag som har kommit längre i sina förberedelser kan med fördel lämna denna information redan i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Årsredovisning

Informationsgivningens omfattning och utformning beror på:

 • Val av övergångsmetod och undantag
 • Väsentliga omräkningseffekter eller inte

Information ska lämnas om vilka effekter införandet av IFRS 15 gav, kvantitativt och kvalitativt.

Vid retroaktiv övergångsmetod;

Övergångsbryggan för IFRS 15:

 • o   IB EK 2017 (det vill säga UB 2016+ omräkning=nytt IB 2017
  o   räkenskapsåret 2017 omräknat
  o   UB 2017, det vill säga IB EK 2018

Vid framåtriktad retroaktiv övergångsmetod;

Övergångsbryggan för IFRS 15:

 • o   IB EK 2018 (det vill säga UB 2017+ omräkning= nytt IB 2018)
 • Frivillig information om nya redovisningsprinciper från och med 2018.3

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

För mer information om vilken information som bör lämnas i finansiella rapporter 2017- se ESMAS Public Statement IFRS 15.

Årsredovisning

Information ska lämnas om

 • Val av övergångsmetod och undantag

Retroaktiv övergångsmetod:

 • Övergångsbryggan för IFRS 15;
  • IB EK 2017 (det vill säga UB 2016+ omräkning=nytt IB 2017)
  • räkenskapsåret 2017 omräknat
  • UB 2017  dvs IB EK 2018
 • IFRS 15 notupplysningar inklusive jämförelsetal
 • Tredje balansräkning ska infogas om väsentlig effekt (Se IAS 1 p41).

Framåtriktad retroaktiv övergångsmetod:

 • Övergångsbryggan för IFRS 15;
  • IB EK 2018 (dvs UB 2017+ omräkning= nytt IB 2018)
 • IFRS 15 notupplysningar avseende 2018
 • Effekterna på respektive post i RR och BR vid tillämpning av IFRS 15 i jämförelse med om IAS 18 hade tillämpats för 2018 inklusive förklaring av dessa justeringar (IFRS 15 p C8).

Struktur och format på informationen beror på varje enskild koncerns omständigheter och effekter av övergången.

3Företag kan om så önskas (ej krav) välja att beskriva de nya redovisningsprinciperna i ett separat avsnitt i ÅR 2017 och sedan i Q1 2018 hänvisa till detta avsnitt.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide